Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 PHÁ HỦY NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP

Điều 4 trong bản “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi), có đoạn viết như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 4 này mâu thuẫn và chống lại Điều 2, Điều 3, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 21, Điều 83… của chính bản Hiến pháp. Chúng tôi sẽ lần lượt chứng minh.

Điều 2 của bản Hiến pháp có đoạn viết như sau: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”. Theo Điều 2 này khẳng định nước CHXHCNVN là một nước dân chủ. Bởi, Điều 2 nhắc lại định nghĩa của Ngài Abraham Lincoln (1809-1865) – vị anh hùng giải phóng nô lệ, vị tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thần tượng của Karl Marx, được Marx tôn làm biểu tượng của Tự Do – định nghĩa về một quốc gia dân chủ như sau: “Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính quyền của dân, do dân, vì dân!”.

Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng?

Điều 83 của Hiến pháp có đoạn viết như sau: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp…”. Như vậy, Điều 2 và Điều 83 cùng khẳng định quyền tối thượng của nước CHXHCNVN thuộc về nhân dân chứ không thuộc về Đảng CSVN như Điều 4 đã quy định Đảng CSVN nắm quyền tuyệt đối: “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” . Xã hội là toàn bộ đời sống văn hoá, chính trị, kinh tế, pháp luật, thể chế, lịch sử, tôn giáo…của con người trong một quốc gia. Tức là Điều 4 quy định Đảng CSVN là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc Việt Nam, là ông vua của các vua, chúa của các chúa. Nhưng oái oăm thay, ở Điều 2 và Điều 83, bản Hiến pháp năm 1992 lại khẳng định Nhân Dân là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc, nắm quyền tối thượng quốc gia, y hệt các nhà nước dân chủ khác trên thế giới vậy (Thế giới ngày nay có chừng 95% số quốc gia theo chế độ dân chủ đại nghị)! Do đó, cứ theo Điều 4, Điều 2, Điều 83, thì nước Việt Nam ta có hai “vua”: “Vua Đảng CSVN” và “Vua Nhân Dân” ư ? Nếu lấy hai chọi một, thì Điều 4 là thiểu số phải bị coi là vi hiến trước Điều 2 và Điều 83 đa số!?

Chưa hết, ngay cả ở Điều 3 trong bản Hiến pháp 1992 cũng hàm chứa yếu tố chống lại Điều 4.

Điều 3 có đoạn viết như sau: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân”. “Quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân” nghĩa là nhân dân làm chủ tất tần tật mọi sinh hoạt xã hội từ chính trị, văn hoá xã hội, thể chế, luật pháp, lịch sử… của nước Việt Nam. Mệnh đề này của Điều 3 trong Hiến pháp phủ nhận Điều 4! Như vậy, Điều 3 đã về hùa với các Điều 2 và Điều 83 cùng xóa bỏ Điều 4 trong bản Hiến pháp!

Mệnh đề thứ 2 của Điều 3 viết như sau: “… Thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc…”. Chính Điều 3 trong Hiến pháp đã xác định xã hội Việt Nam là một xã hội công bằng, tự do. Tự do và Công bằng xã hội là mọi công dân đều bình đẳng, không ai nhảy ra sai khiến (lãnh đạo) ai mà không được sự đồng ý của người bị sai khiến (bị lãnh đạo). Đảng CSVN chỉ là một nhóm người rất thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam (hơn hai triệu đảng viên CS trong khi đó có hơn 80 triệu người dân ngoài đảng). Vậy thiểu số kia muốn cai trị (lãnh đạo) đa số này phải hỏi ý kiến xem 80 triệu dân có đồng ý (cho phép) Đảng CSVN cai trị đại đa số nhân dân Việt Nam hay không?

Nghe câu hỏi này, Đảng CSVN bèn bảo: – Quốc hội nước CHXHCNVN đã bỏ phiếu xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng CS thì không phải là toàn dân đồng thuận là gì? Vâng, đấy chỉ là sự đồng thuận hình thức, đồng thuận ảo, đồng thuận giả tạo! Vì trong Quốc hội có đến hơn 95% đại biểu là đảng viên CS, thì Quốc Hội thực chất chỉ là Quốc hội của Đảng CS mà thôi! Với phương châm bầu cử: “Đảng cử, Dân bầu” của Đảng CS, thì người dân (hơn 80 triệu) đã bị tước quyền ứng cử và bầu cử. Khi Nhân Dân mất quyền “cử” thì chữ “ bầu” cũng thành vô nghĩa, thành trò hề! Do đó, mọi cuộc bầu bán do Đảng CS tổ chức để hình thành Quốc hội đều chỉ là hình thức, là trò ảo thuật kiểu Đảng CS vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa lĩnh thưởng mà thôi! Bầu cử Quốc Hội mà Đảng CS toàn cử người của mình ra ứng cử, rồi bắt dân chỉ được quyền “Bầu”, không được quyền “Cử”, Dân không được quyền kiểm phiếu… thì cái Quốc Hội kia chỉ là Quốc Hội của Đảng chứ nào đâu còn là Quốc hội của Dân? Do đó, chính Đảng CSVN đã vi phạm Điều 3 của Hiến pháp là không tôn trọng hai chữ: Tự do – Bình đẳng (Công bằng)!

Như vậy, Điều 3 trong Hiến pháp đã phủ nhận chính Điều 4 vậy!

Điều 8 trong bản Hiến pháp 1992 có đoạn viết như sau: “… Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Điều 8 không cho phép ai (kể cả Đảng CS) được phép quan liêu, cửa quyền. Nhưng ở Điều 4, Đảng CSVN đã chứng tỏ sự quan liêu, cửa quyền của mình bằng cách tự cho mình quyền lãnh đạo tối thượng nhân dân Việt Nam trái với quy định ở Điều 2, Điều 3 và Điều 83. Do đó, Điều 8 cũng đã phủ nhận chính Điều 4.

Điều 15 trong bản Hiến pháp, có đoạn viết: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng…”. Chính sự khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (khái niệm “định hướng XHCN” hoàn toàn vô nghĩa), chấp nhận nền kinh tế tư nhân tại Việt Nam nơi Điều 15 này đã phủ nhận Điều 4; vì Điều 4 ghi: “Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vì sao vậy? Vì ai đã đọc Mác-Lênin, dù chỉ ở trình độ sơ cấp, cũng biết chủ nghĩa Mác-Lê phủ nhận kinh tế thị trường = tư bản, xóa bỏ sở hữu tư nhân. Có chủ nghĩa Mác- Lê thì không có kinh tế tư bản = kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân và ngược lại! Như vậy, Điều 15 đã xóa bỏ Điều 4 hay ngược lại!?

Điều 17 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục phủ nhận Điều 4 bằng cách nói rõ hơn sự phát triển tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam như sau: “Phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…”. Chính sự khẳng định Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Điều 17 này đã giết chết chủ nghĩa Mác-Lênin là tôn giáo và cương lĩnh của Đảng như Điều 4 đã quy định. Vậy, Điều 17 này đã xóa bỏ Điều 4 hay ngược lại?

Điều 21 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường, tức kinh tế tư bản chủ nghĩa, như có đoạn viết sau: “Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động…”. Mục đích của chủ nghĩa Mác-Lê Nin là chôn chủ nghĩa tư bản. Sao Đảng CSVN ghi trong Điều 4 Hiến pháp “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội… theo chủ nghĩa Mác-Lênin” lại phát triển kinh tế tư bản? Hóa ra, bằng cách đề ra bốn Điều: 15, 16,17, 21 trong Hiến pháp 1992 là xây dựng nền kinh tế tư bản trên đất nước Việt Nam, Đảng CSVN đã làm ngược lại 180 độ chủ nghĩa Mác–Lênin; cũng có nghĩa là chính Đảng CSVN không chôn tư bản như nguyên lý Mác-Lênin đã dạy, mà ngược lại còn đi xây dựng tư bản chủ nghĩa. Như vậy, có phải chính là Đảng CSVN đã ngầm xóa bỏ Điều 4 trong bản Hiến pháp?

Tựu trung, Điều 4 trong Hiến pháp 1992 (bản sửa đổi) đã xóa bỏ các Điều 2, 3, 8,15, 16, 21, 83… của chính bản Hiến pháp, cũng là xóa bỏ nền tảng của bản Hiến pháp vậy! Muốn bản Hiến pháp không bị vô hiệu hoá vì sự thậm vô lý (ngược đời), cần phải xóa bỏ Điều 4 .

Trần Mạnh Hảo
Nguồn: Dân Luận


Tháng Mười 13, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Pháp Luật-Công lý | ,

61 phản hồi »

 1. […] bố khi xâm nhập và phá sập những trang nhà “lề trái” (5) xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp năm 1992 mà theo đó hợp-pháp-hóa ĐCSVN thành lực lượng duy nhất (tối thượng) có […]

  Pingback bởi Phiên tòa nghiêm minh, đúng pháp luật « NamViet | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  • Toàn một lũ sâu bọ, phản động, nói với tụi này bằng thừa. Tụi này mà lên nắm quyền đất nước chắc chúng suốt ngày đấu đá tranh giành quyền lực, rồi xảy ra nội chiến, nhân dân lại lầm than như trước đây mất. Là người Việt hãy làm gì để cùng với chính Đảng giúp cho đất nước phát triển hơn. Đừng như thế, các người càng nói các người càng sai. Hỡi đồng bào chiến sỹ chúng ta đừng nghe những gì chúng nói và phân tích, nếu chúng ta là con dân của chúng, chúng sẽ lấy chúng ta làm bia đỡ đạn trong nội chiến và tranh giành quyền lực, chúng ta lại tiếp tục mất đi những người thân như chiến tranh trước đây. Hiện nay chúng ta đang có một cuộc sống có thể không giàu có nhưng chúng (vì chúng có tiền của đế quốc xúi giục) nhưng chúng ta yên ổn về mặt chính trị, dân chúng ta không bị bom đạn, lửa khói, thảm sát hàng loại .,…… như những nơi chúng đang sống. Chúng ta không cần đa đảng, đa đảng là tranh giành, cấu xé lẫn nhau và dân còn khổ hơn nhiều nữa.
   Hỡi những người bên kia hãy quay đầu khi còn có thể, hãy quay về đất mẹ để cống hiến những gì trước khi sang cõi vĩnh hằng đề người đời còn chút xót xa. Đừng để mình là tay sai cho đế quốc, ông cha ta đã mất nhiều sương máu vì đế quốc, đến bay giờ các người đừng giúp sức cho chúng nữa, các người cũng chỉ là quân tốt của chúng mà thôi. Quay đầu là bờ đi các bạn. Chúng ta đều là người Việt, đừng để phân hóa rồi chiến tranh, dân chúng lầm than.

   Bình luận bởi Nguyen | Tháng Tư 8, 2013 | Phản hồi

 2. hãy thử nghĩ lại xem, một đất nước nhỏ bé thế này mà phải sống trong tù đày áp bức hàng nghìn năm trời của phong kiến phương Bắc, rồi lại Pháp, rồi lại mỹ. Bao đau thương như thế vẫn vượt qua. Bọn cướp nước cướp đi sinh mạng bao nhiêu người, lấy đi những năm tháng mà đáng lẽ chúng ta đã có thể tận dụng những khoảng thời gian làm giàu cho đất nước hay tiến bộ hơn chẳng hạn. khi hòa bình chẳng được bao lâu lại phải chống phản động, những kẻ phản động kia, các người chỉ nhìn thấy các người khổ, các người có biết nhân dân Việt Nam đã nhục nhã, đau khổ thế nào trước bọn xâm lăng chưa, tại sao các người không hiểu rằng những cái mà các người thù hận chỉ là cái sai của con người đáng có khi chịu đựng những ngày tháng cùng cực thôi sao, tại sao các người quá ích kỷ như vậy? các người hãy làm một cái gì đó đi, nhuần nhịn hơn thay vì đi bới móc những cái không đâu để dân chúng không tin vào Đảng và nhà nước, khiến lòng dân lung lay, tạo cơ hội cho những kẻ bán nước và cướp nước lộng hành!!!!

  Bình luận bởi zdd | Tháng Sáu 17, 2011 | Phản hồi

  • “các người chỉ nhìn thấy các người khổ” Trong thời đại khi đất nước hoà bình rồi, khi đất nước hội nhập WTO thì ailà người làm cho các người khổ, ai đã tự cho mình cái quyền phân hoá người Việt ra làm hai loại, một loại thuộc số ít tự coi mình là tiên phong là đại diện cho dân tộc và đất nước,một loại thuộc số nhiều thì bị thiếu đi rất nhiều quyền côgn dân mà chỉ được coi như là công cụ trogn xã hội. Như vậy trong thời đại văn minh này, ai là người đã làm cho đất nước Việt nam bị phân hoá và có nhiều vấn nạn như ngày hôm nay?

   Bình luận bởi Dương văn Minh | Tháng Tám 26, 2011 | Phản hồi

 3. Cho dù CHH vũ nói đúng, mình cũng đồng ý với bạn zdd. Nếu anh Vũ yêu nước thật sự thì đã tham gia chính quyền và nghiêm túc đóng góp sửa đổi những gì anh ta cho là phải, tài năng như anh CHHV có lẽ ở Việt nam hiện nay cũng không thiếu, nhưng mình nghĩ cái tâm anh ta như thế thì cũng đừng nên nhắc tới dân đen làm gì? rồi một ngày anh ta cũng leo lên đầu dân rồi chủi ngu.

  Bình luận bởi Tram le nguyen pham huynh | Tháng Bảy 20, 2011 | Phản hồi

 4. Tôi nghĩ tác giả đã có đôi chút nhầm lẫn. Nếu như tác giả có đọc qua sơ sơ thôi cũng được về chủ nghĩa Mác Lê nin thi tác giả cũng hiểu rằng chủ nghĩa Mac-Le không hề có kiểu phủ định sạch trơn, tức là loại bỏ hoàn toàn mọi mặt của xã hội đi trước, mà là phát triển một xã hội mới mang tính kế thừa. Chỉ cần tác giả bài báo đọc kĩ thêm phần này thôi cũng sẽ hiểu, tại sao Việt Nam cần phải có chế độ đa sở hữu trên con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Đây chỉ là một điểm nhỏ tôi muốn chia sẻ.

  Bình luận bởi Lan | Tháng Tám 24, 2011 | Phản hồi

 5. Dieu 15 va dieu 4 cua Hien phap ma ban binh luan. Toi nghi ban nen xem xet lai. Toi nghi ban la nguoi co trinh do hieu biet thi ban se khong suy nghi va lam mot dieu gi do dap khuon, may moc. Neu su lanh dao cua Dang va Nha nuoc nhu the thi se khong ben vung, khong phat trien duoc. Chac ban hieu vi sao he thong chu nghia xa hoi cac nuoc Dong Au sup do dung khong?

  Bình luận bởi Dung | Tháng Tám 25, 2011 | Phản hồi

 6. 5.Dieu 15 va dieu 4 cua Hien phap ma ban binh luan. Toi nghi ban nen xem xet lai. Toi nghi ban la nguoi co trinh do hieu biet thi ban se khong suy nghi va lam mot dieu gi do dap khuon, may moc. Neu su lanh dao cua Dang va Nha nuoc nhu the thi se khong ben vung, khong phat trien duoc. Chac ban hieu vi sao he thong chu nghia xa hoi cac nuoc Dong Au sup do dung khong?

  Bình luận bởi Dung | Tháng Tám 25, 2011 | Phản hồi

 7. đã đến lúc vận mệnh đất nước việt nam đang cần có một đảng mạnh lãnh đạo hay một mặt trận liên minh tất cả các đảng phái, tôn giáo, các thành phần yêu nước như trí thức, công nhân, nông dân, các cán bộ lão thành, tư sản, tiểu tư sản, Hoa kiều, việt kiều và cả người nước ngoài trong và ngoài nước tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền bán nước hại dân của csvn bên cạnh đó còn thành lập các lực lượng vũ trang để tiến hành cuộc chiến tranh lật đổ chúng đặc biệt kêu gọi các lượng quân đội, công an việt nam hiện nay nên dùng súng được trang bị bởi tiền của dân để bắt ngay lũ tham nhũng hại dân phản quốc đang ra lệnh cho các anh em trấn áp biểu tình người yêu nước việt nam chống Trung quốc xâm phạm bắt ngư dân đánh đập đòi tiền chuộc, ra lệnh cấm đánh bắt cá tại vùng biển của nước ta, cũng như không cho chúng ta quyền khai thác dầu khí … đồng thời kêu gọi Liên hiệp quốc và Mỹ và các nước phương tây và thế giới kêu gọi cấm vận kinh tế chính trị của chính phủ cs bán nước vn nếu cần có thể không kích tiêu diệt giống như Lybi hiện nay. Riêng các anh em bộ đội công an hãy dùng súng có được hãy bắt lũ tham nhũng này phải đền tội với dân, với nước.

  Bình luận bởi toàn quốc kháng chiến | Tháng Tám 25, 2011 | Phản hồi

  • Ha ha…nhóm “bút chiến Internet”?

   Trích:…”Hôm Thứ Tư, trưởng ban tuyên giáo thuộc thành ủy Hà Nội đã ra lệnh các người làm nghề truyền thông phải “đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên Internet trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.”…

   -> Người dân cứ tưởng ban tuyên giáo là phải có luận biện cao minh và thuyết phục lắm, ai ngờ lại nói những người không cùng ý tưởng, không cùng quan điểm…đều bị gom vô 1 cục là các “thế lực thù địch”, phản động hết. Cho dù người ta phản ảnh đúng sự thật và có căn cứ. Vậy thì đến chừng nào mới phát triển vì bảo thủ và tư tưởng phong kiến như vậy?
   Làm sai là sai, xin đừng ngụy biện.
   Vai trò của người lãnh đạo là gì?
   Xin mọi quí vị hãy suy nghĩ lại và lắng nghe ý kiến đúng của dân.
   Từ xưa đến nay, như bên Tàu có vua Trụ vô đức vô năng, không biết quản lý làm cho gian thần vợ con, thê thiếp nhiếp chính hà hiếp, bóc lột bá tánh người gian đắc đạo nên xã hội mới loạn lạc, xã tắc lâm nguy, sinh linh đồ thán…
   Như vậy, Trụ Vương mang tội ác tày trời, đất trời không dung. Người trong thiên hạ ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, ai ai cũng căm ghét.
   Còn bọn nịnh thần thì nối giáo cho giặc tham nhũng để cầu tài lộc. Thế mà còn hiên ngang đứng trước người khác giáo huấn đạo đức sao? Những người như vậy có đủ nhân cách không, có hiểu biết đúng sai không, có đủ tư cách không?
   http://thaihien88.blogspot.com/2013/01/biet-ma-khong-bao-cung-tuc-la-ong-pham.html

   Bình luận bởi giaohaoganxa | Tháng Một 18, 2013 | Phản hồi

 8. vì một đất nước VN ”độc lập tự do hạnh phúc” chúng ta cần chung tay chung sức phá bỏ điều 4 hiến pháp. chúng ta cần vạch ra bộ mặt thật của đảng và nhà nước. tại sao dân ta phải đi biểu tình để cứu quần đảo Trường sa va Hoàng Sa mặc dù đảng ta không có ý kiến gì??? tại sao bọn CSND lại đánh đập ND vô cớ mà không bị xử lý??? chẳng phải VN la nước dân chủ hay sao??? dân chủ mà thế à??? có rất nhiều sự thật cho rằng xã hội VN rất mục nát, Đảng Cộng sản rất súc vật. các bạn tìm hiểu ở http://youtube.com sẽ biết. riêng tôi, tôi là cậu bé 15 tuổi nhưng tôi đã được thấy rất nhiều điều mà đảng cộng sản đã làm đi ngược lại với Lãnh tụ vĩ đại HCM. tôi tưởng toàn đảng toàn dan thi đua noi theo tấm gương đạo đức HCM??? noi theo ma thế à??? noi theo mà không cho người ta có quyền dân chủ sao??? sao cái xã hội ta lại mục nát như vậy??? tóm lại chúng ta nên xóa bỏ điều 4 hiến pháp nước cộng hòa “xã hội chủ nghĩa” VN.

  Bình luận bởi HSix Pig | Tháng Chín 24, 2011 | Phản hồi

 9. ôi xin đặt mấy câu hỏi:

  – Đâu là nguyên nhân của lạm phát?
  –> + nền kinh tế nhạy cảm với thông tin? (tiền lương, giá nhiêu liệu, tăng trưởng)
  + hệ thống kinh tế thị trường là một khốii có sức ảnh hưởng tác động lẫn nhau chặt chẽ, phức tạp? (chỉ một thay đổi ở một bộ phận, lĩnh vực sẽ tác động đến hệ thống có tính hiệu ứng)
  + hệ thống quản lí, điều hành, dự báo, phản ứng của cấp lãnh đạo?

  – Lạm phát có phải biểu hiện ban đầu của khủng hoảng kinh tế lâu dài?

  –> + Năng lực lãnh đạo hiện nay có chèo lái được nền kinh tế thị trường luôn biến động?
  + Đâu là giải pháp mang tính triệt để cốt lõi?
  + Kinh tế tư nhân sẽ phải thể hiện vai trò lớn hơn trong nền kt?
  + Đâu là giải pháp của các nước trong khu vực? (TQ có lâm vào hoàn cảnh tương tự, có phải Mỹ đang là 1 điển hình của khủng hoảng nền kinh tế thị trường)

  CỔ PHẦN HÓA-NHÀ NƯỚC NẮM 51% CÓ LÀM MẤT Ý NGHĨA CPH HAY KNG? VÌ CHỈ CÓ CỔ Đ.G MỚI LỰA CHỌN RA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐT NHẤT – KỂ NHƯ TQ NNUOC CHỈ NẮM TỐI ĐA LÀ 40% VÌ ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ TRONG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ,CẠNH TRANH CỦA CUỘC CM CPH.
  CAN LÀM NGAY BẦU CỬ TRỰC TIEP NHÂN SỰ CẤP CAOO VỀ HÀNH, LAP, TƯ PHÁP- VÀI NĂM MỘT LẦN. AI LÀM KHONG TỐT PHẢI XỬ LÝ NGAY, KHÔNG KIÊNG NỂ, KHOANH VÙNG BẤT CỨ CẤP NÀO, ĐÓ HOÀN TOANF VII LỢI ÍCH NWỚC NHÀ. KO ĐỂ DAN CHỊU ĐỰNG THÊM NỮA.
  BàI TOÁN KINH TẾ – ĐI TÌM LÝ THUYẾT,THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ,KINH TẾ PHÙ HỢP TÍNH CÁCH CON NGƯỜI VN
  VĂN PHÒNG CÔNG – SỐNG BẨN MỚI TRỤ VỮNG
  BỎ THI ĐẠI HỌC – ĐƯỜNG TIỂU NHÂN RỘNG THÊNH THANG
  ĐẠI HỌC CÔNG LẬP – CÓ PHẢI BẢN CHẤT THÂM ĐỘC CUẢ NÓ LÀ ĐỂ LÀM NGU MUỘI VÀ KIỀM HÃM NHÂN TÀI HAY LÀ ĐỒNG HOÁ TRÍ TUỆ VIỆT.

  THỦ ĐÔ – ĐÃ KHÔNG CÒN ĐẤT SỐNG CHO NGƯỜI HIỀN
  LÃNH ĐẠO – CÀNG “SÁN GTẠO” NHIỀU DỰ ÁN CÀNG TỐT-CŨNG KHÔNG Q.TRỌNG VẤN ĐỀ L.ÍCH ĐÂU -CHỈ CẦN NGHE HỢP LÝ ĐỂ BỊT DÂN LÀ ĐƯƠC
  ĐỪNG KHI NÀO TRÔNG ĐỢI VÀO SỰ THAY ĐỔI,ĐÓ LÀ SAI LẦM TRONG PHÂN TÍCH

  THẾ GIỚI ĐANG DẦN BỎ VÌ ĐANG DẦN NHẬN THỨC RA, CÁI KÉM, PHẢN CM CỦA CH. ĐỘ ĐCS, XHCN(KHÁCH CŨNG ÍT DẦN), LÀM MẤT HÌNH ẢNH DÂN TỘC VN ANH HÙNG NHÂN NGHĨA.
  (MÀ CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ ĐCS, LÀ CNXH . HI HI)

  PHONG TRÀO HỌC TẬP BÁC HỒ – LÀ ĐỂ MỊ DÂN LÀ MUỐN NÓI RẰNG CHÓP BU “ĐCS” LÀ CÓ ĐẠO ĐỨC. KE KE – BÁC HỒ CÓ NÓI BẦU CỬ DÂN CHỦ ĐÓ…?

  ĐẢNG CỘNG SẢN HAY CNXH- THỰC RA KO TỒN TẠI Ở BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO Ở THỜI ĐIỂM NÀY, VÌ AI CŨNG BIK RĂGN NÓ QUÁ CỰC ĐOAN, LÝ TƯỞNG VÀ MÂU THUẪN – KỂ CẢ TRUNG QUỐC CŨNG GỌI LÀ “CNXH MÀU SẮC TQ” NÓI THẾ VÌ KINH TẾ LÀ CỦA TƯ BẢN , CÒN CS LÀ ĐỂ CẦM QUYỀN THUI. TUI NÓI THẾ OKE CUH. KE KE
  MỊ DÂN VÀ THEM LEM

  CÓ PHẢI BẢN CHẤT CUẢ TIỂU NHÂN BẮC HÀ LÀ MỊ DÂN, GIẢ NHÂN NGHĨA, CƠ HỘI, THAM DANH LỢI VÀ ĐẶC BIỆT CỤC BỘ VÀ HUỶ DIỆT GIAI CẤP.
  “CỘNG SẢN VN” ĐÚNG LÀ MẢNH ĐẤT MÀU MỠ NUÔI DƯỠNG TÍNH CÁCH BỌN BẮC VIỆT.CỎ THỂ NÓI CS = DÂN BẮC

  [U]AI NÊN XEM “CS MANG MÀU SẮC VIỆT NAM” LÀ KẺ THÙ CUẢ MÌNH:[/U]

  1. ĐẶC BIỆT. LÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ NGUYỄN.
  KHAM KHẢO CÁC TÀI LIỆU CHO THẤY HỌ NGUYỄN VỚI NGUỒN GỐC TỪ QUAN LẠI SƠN ĐÔNG – TQ. BỊ ĐÀY XUỐNG NƯỚC TA TRƯỚC THỜI VUA HÙNG VƯƠNG. TRONG GIA PHẢ HỌ NGUYỄN CÓ TUYÊN TRUYỀN MỘT ÂM MƯU MUỐN ĐỘC CHIẾM MIỀN BẮC VIỆT NAM LÀM NƯỚC RIÊNG CUẢ HỌ MÌNH. ĐÂY CŨNG LÀ QUAN NIỆM RẤT PHỔ BIẾN TRONG CÁC DÒNG HỌ Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ XƯA. VÀ QUẢ THẬT ĐIỀU NÀY PHẦN NÀO ĐÃ LÀM GIA TĂNG DÂN SỐ CUẢ MÌNH Ở MIỀN BẮC. – MẶC DÙ HỌ NGUYỄN SAU NÀY MỚI DỰNG NGHIỆP NHƯNG Ở MIỀN BẮC LƯỢNG ĐÃ RẤT ĐÔNG BỞI VÌ TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG CUẢ HỌ NÀY LÀ RẤT BỈ ỔI VÀ THÂM ĐỘC.
  SAU NÀY NÊN ĐỔI HỌ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HỌ NGUYỄN SANG HỌ KHÁC ĐỂ ĐỒNG HOÁ HỌ NÀY.

  2. THÀNH PHẦN TRÍ THỨC – NÓI CHUNG TỪ TIẾN SỸ TRỞ LÊN. VÌ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN – ĐẶC BIỆT LÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ KO BAO GIỜ DÙNG TRÍ THỨC ĐÚNG KIỂU NẮM QUYỀN(TRỪ TH LÀ BỔ NHIỆM TỪ TRUNG ƯƠNG)

  3. DOANH NHÂN, TƯ NHÂN LÀ THÀNH PHẦN BỊ CSVN ĐANG TÌM CÁCH ĐỂ TIÊU DIỆT QUY MÔ LỚN

  3. NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯ DUY RỘNG RÃI KHOÁNG ĐẠT – HAY ĐÂY LÀ TÍNH CÁCH CUẢ NGƯỜI MIỀN NAM.

  4. NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯỚNG MẠO – KỂ CẢ CÁC LÃNH TỤ ĐƯƠNG THỜI CUẢ CSVN LÚC NÀY (NHƯ ÔNG TRỌNG, O SANG, O DŨNG, Ô RỨA…) VÌ CÁC ÔNG NÊN NHỚ RẰNG ĐA PHẦN CÁC ÔNG ĐỀU KO PHẢI Ở MIỀN BẮC – TRỪ ÔNG TRỌNG, (Ô RỨA NGƯỜI THANH HOÁ CŨNG KO PHẢI Ở MIỀN BẮC). VÌ DÂN BẮC CÓ TÍNH BÀI TRỪ NÊN CS LÀ NƠI CHÚNG DÙNG ĐỂ CÔ LẬP NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯỚNG ĐẸP, ĐỂ ĐẨY ĐI.
  VÀ NẾU CÁC ÔNG CÓ CỐ GẮNG KÉO NHỮNG NGƯỜI QUÊ CÁC ÔNG RA HN THÌ THEO NĂM THÁNG SẼ BỊ LOẠI HẾT NẾU CHẾ ĐỘ “CS” VẪN TỒN TẠI.
  CHO NÊN CÁC ÔNG NÊN NGHĨ CHO CON CHÁU HỌ HÀNG CUẢ CÁC ÔNG HƠN LÀ CHO CÁI CHẾ ĐỘ

  TỪ BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG – TẤT CẢ QUAN CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH PHỦ NÊN THẬN TRỌNG VÌ HỌ KHÔNG BIẾT RẰNG MỘT NGƯỜI CÓ TRI THỨC VÀ TƯỚNG MẠO NHƯ HỌ ĐƯỢC LÀM VIỆC Ở ĐÓ THÌ ĐÃ CÓ HÀNG TRĂM HÀNG NGHÌN NGƯỜI NHƯ HỌ BỊ TRÙ DẬP Ở CÁC CẤP CƠ QUAN NHỎ HƠN.

  5. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KO PHẢI XUẤT XỨ TỪ MIỀN BẮC.(TỪ NAM ĐỊNH TRỞ VÀO)
  ĐƠN GIẢN LÀ NẾU ĐỂ CHẾ ĐỘ NHƯ “CSVN” TỒN TẠI VỚI HÀNG LOẠT TIÊU CỰC, KO CÓ VĂN MINH, KO CẠNH TRANH, BÈ PHÁI LẤN LƯỚT, KO DÂN CHỦ THÌ CŨNG QUAY LẠI THỜI KỲ PHONG KIẾN – NƠI MÀ CHA ÔNG HỌ PHẢI BỎ XỨ MÀ CHẠY VÀO MIỀN XA HƠN. THÌ CON CHÁU CUẢ HỌ CƠ HỘI ĐỂ SỐNG CHUNG VỚI DÂN BẮC LÂU DÀI CŨNG LÀ = 0

  6. QUÂN ĐỘI VIỆT NAM.
  HỌ NÊN BIẾT RẰNG QUÂN ĐỘI THƯỜNG XUẤT PHÁT TỪ TẦNG LỚP THẤP CUẢ XÃ HỘI (CHẲNG HẠN TRƯỜNG HỌC VIỆN QUÂN SỰ LÀ NƠI NHỮNG NGƯỜI XUẤT THÂN NGHÈO), NƠI XUẤT THÂN CUẢ HỌ THƯỜNG LÀ THÀNH PHẦN DO SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG CUẢ XH MANG ĐẾN. TRONG CHẾ ĐỘ CSVN NHIỀU THỊ PHI , THAM NHŨNG BÈ PHÁI THÌ NHỮNG NGƯỜI XUẤT THÂN TỪ QUÂN ĐỘI THƯỜNG LÀ CON CHÁU CUẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ BẤT CÔNG NGHÈO HÈN MANG LẠI. NẾU KHÔNG PHẢI LÀ HỌ MUỐN MỘT XH VĂN MINH HƠN, DÂN CHỦ HƠN, CÔNG BẰNG HƠN THÌ CÒN LÀ AI NỮA NHỈ ???
  tui co y kien; MÀ 6 ÔNG TRÊN KO LÀM NGAY ĐI, ĐỢI BỌN DÂN BẮC NÓ NGỬI THẤY THÌ NÓ TRÙ DẬP CÔ LẬP NGAY NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG THUẬN VỚI NÓ ĐẤY
  bai viet rat gia tri

  Đa số doanh nghiệp bây giờ đều có môi trường làm việc căng thẳng, nó không hẳn xuất phát từ công việc mà lại từ những đồng nghiệp không mấy lễ nghĩa, không biết cư xử.
  Hãy tham khảo bài viết này.
  Click here
  Ta có thể nhận thấy những công việc mang tính đơn lẻ thì thường dễ được chấp nhận.
  Vậy thật ra cái làm cho chúng ta hay nhảy việc đó là do môi trường làm việc.
  Đó là điều mà chúng ta cần chú ý khi tuyển nhân sự, thường không mấy xét đến thời gian thử việc hay không quan tâm của nhà tuyển dụng.
  Ở đây có bài viết có thể làm cho bạn dễ hiểu hơn, tôi xin trích dẫn ra đây:

  MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG:

  Vậy lịch sử thế giới cho đến bây giờ với những cuộc đấu tranh đã loại bỏ được những gì?

  Về chính trị: nó đã tạo nên một nền chính trị đa đảng, đưa quyền từ một từng lớp, một nhóm người được đảm bằng chế độ thành quyền lực cho một đại diện cho nhân dân lựa chọn. Nếu trước đây chế độ quân chủ mang bảo thủ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị thì chế độ dân chủ cũng mang tính bảo thủ của nó là “phục vụ nguyện vọng của nhân dân”, mà không triệt để phụcvụ cho phát triển của đất nước và cho lợi ích của nhân dân.

  Về kinh tế: nó chôn vùi kém phát triển, cạnh tranh của chế độ cũ. Tuy nhiên nó tạo ra sự khủng hoảng lực lượng lãnh đạo, sự tiêu cực, đầu cơ thâu tóm, lập quỹ đen ủng hộ ứng viên, hối lộ đầu cơ chính trị, ám sát…, sự bất công bất mãn của đa số nhưn dân lao động diễn ra cho đến y nay, rõ ràng chúng ta vẫn đang sống trong một cuộc khủng hoảng kinh tế.

  Về con người, xã hội: Còn trong thời nay thì hầu như tất cả các họ vua chúa trên đều không còn nghe tiếng(các bạn để ý xem có đúng thế không!). .Và đương nhiên ai đã làm nên lịch sử sớm thì kẻ đó cũng bị lịch sử xóa tên sớm, chẳng vậy mà bây giờ chỉ nghe những họ như Nguyễn Văn, Trần Văn.. chứ không thấy ( ha huy,lê bá,trần trọng,lê xuân,đào duy,ngo thi, nguyen đức, quang,tan,ngoc…) hay là ngô đình(diệm),nguyễn cao và…, chính là do dân thủ đô cục bộ ghen ghét tiểu nhân là vậy, bây giờ người ta hây nói ông này là con cháu ông nầy mới đực lên đó đó, là con ông nầy thời hđộng ở vùng đó, đó là để lừa bịp xh thôi,để là có tiếng nhớ ơn,uống nước nhớ ngùn, nhưng thực ra thì chẳng có con cháu thực sự của ông nào được ngóc đầu lên được đâu,mà ngực lại bị vùi dập hết tận gốc dòng dõi lđ đấy thôi,vì làm gì mà chẩng biết lý lịch rõ của từng người. Cho nên những nhà lãnh đạo cả thời xưa lững thời n đều luôn muốn gieo vào công chúng hình ảnh đẹp, ghi vào sử xanh nng trang sử đẹp (mà cũng có thời không có chép sử hay chép sử rất chung chung, cách sử cũng rất khác ngày xưa đó là cách kể tích, sự là triều phong kiến, chép sự kiện của các nhân v là chủ yếu, đó là cách chép đúng vì lịch sử là dùng để đối chiếu, dùng làm gương cho thế hệ sau)về mình nhưng họ đâu có biết cái điều đó đâu quan trọng bằng cái tôi, cái đố kị,tham lâm,ghen ghét của con người, của bọn tiểu nhân. Điều mà người ta sợ nhất là bị nêu tên, bị bia miệng thế gian đồn thổi, nếu thế thì công danh tạo ra làm gì để con cháu sau này chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, trong khi những hiền tài còn để lại ấn tuợng xấu, đố kị của dân chúng, thì cái quyền danh mà họ có được sẽ chỉ là cái họa sau này cho con cháu họ gánh chịu,những tham nhũng lãng phí thất thoát, hối lộ tham ô, sai lầm về đường ối, chính sách, tiêu cực tràn lan…thì là khó xóa được. Và hầu như người dân thì chưa từng hayrất, rất khó để tôn thờ vị lãnh đạo nào(chỉ là hình thức), đa số lãnh đạo họ đều ..”khắc cốt ghi tâm”(ghi nhớ trong lòng), mà cũng giản chí ít thì theo họ kẻ lãnh đạo là kẻ đã biết đấu đá để làm lãnh đạo. Lại nói vì ở triều đại trước người ta còn dùng quan lại tài giỏi, trung hiền, biết cư xử, có lễ,có tâm có tình có nghĩa để bảo vệ xã tắc, ni vàng của họ,(còn tiến sĩ thì mot khóa lấy rat đông nhưng chỉ môt ít là đuợc dùgn!!! nên đâu phải ở giỏi hay dốt đâu) còn khi là quyền lực là của chung, không phải phục vụ cho dòng họ của mình thì họ cũng chẳng muốn nghe những người giỏi hơn mình làm gì, điều đó chắc dễ hiểu, kẻ tiểu nhân bắc hà chỉ có thể sống chung với những kẻ dốt hơn họ nhưng nó ko bik rằng đó là nó đẩy người quân tử mà thu nạp tỉu nhân. Do đó mà những nơi như xa lánh cơ quan quyền lực lại thường có nhiều người tài, người hiền nhân nghĩa, bị đẩy đi, vì ở chốn kinh kỳ tiểu nhân,ám muội bao giờ cũng nhiều mặc dù thời phong kiến có sự chọn lọc quan lại rất kỹ lưỡng, thường là theo những dòng họ có đạo đức có nhân nghĩa…chắc chỉ có công ty nước ngoài là đất sống cuối cùng của hiền tài(vì bọn nhà nước kinh đô sẽ ko bao giờ dùng người quân tử mà chỉ có bọn tiểu nhân để cùng nhau đớp)vì sao Hà nội bây giừ khó sống hơn là vậy(còn chưa nói đến con trai Bắc hà có tướng ..quỷ, tướng cục bộ,tướng đỉu,tướng vô tâm vô tình, câu này nói nhà MInh đi sứ để anh Vương Trí Nhàn ta thán mãi) nên muốn tốt đẹp tốt nhất là hãy ghi tên, lý lịch.. tất cả những quan lại và những việc làm của họ trong thời gian làm quan, công khai cho người dân, sĩ tốt đều biết . Và đương nhiên một khi những người hiền tài, quân tử “đều ra đi hết”(đặc biệt với lối sống kiểu chung củi thổi cơm, người tốt kẻ xấu vào một thùng..) thì những người còn lại trong xã hội(chắc chỉ là bọn tiểu nhưn vô tình nghĩa,giả nhưn nghĩa,bừn tiện những người không thấy có tên trong thời phong kiến(thực ra giỏi thì chẳng ai hơn ai vì zậy mà ngày xưa tiến sĩ cử nhân tuy nhìu nhưng chỉ vài người là được dùng là do có đức, có nghĩa, là quân tử đó) không được tin dùng) cũng khó có thể sống với nhau một cách vui vẻ được, cho nên tiêu cực từ đây mà phát sinh, tràn lan, là cái lò dung dưỡng cái xấu, tiểu nhân,hãm hại, ám sát ám muội,âm mưu, thích thủ đoạn’, dày mặt, trì trệ, cực đoan,tham lam,vô tâm,vô nghia, phản bội,tiểu nhân, ám muội,phá hoia là cỗ máy nghiền nát, CỤC BỘ GANH TỊ, VÔ ĐỐI, trù dập, choi khăm,sĩ nhục,cô lap người giỏi, người hiền. người tài… đó cũng là một khủng hoảng trong cuộc sống,ở đây tiêu cực = loại người + thể chế.

  RÕ ràng đây là một cuộc khủng hoảng xã hội. – nó thực sự cũng ko cùng dân tộc đâu mặc dù mang tiếng là dân tộc kinh. Vì tộc Kinh ở miền Bắc vN theo sử TQ có nói là sự hình thành từ 9 nguồn dân di cư khác nhau từ các vùng Châu Á thời tiền cổ – Hạ, Thương . Tui chỉ nhớ có nói họ Nguyễn có tổ từ San Đông -tq bị đày sang, một phần nhỏ từ các quan lại phạm tội ác bị bắt phải đổi

  Về văn hóa:rõ ràng văn hóa chỉ thay đổi khi thể chế chính trị thay đổi, có tính bài bác tư tưởng của hình thái văn hóa cũ. Chính vì vậy mà ở người Mỹ, người phương Tây đã nhanh chóng xuất hiện văn hóa thực dụng sau cuộc cách mạng tư bản. Văn hóa theo nghĩa của nó không gì khác là sinh ra trong cuộc sống, từ cách nghĩ thói quen của con người, không thể có thể chế nếu không có con người thể chế đó. Và để phục vụ cho thể chế chính trị gì hay hơn là tạo ra văn hóa, cho nên mỗi thể chế đều tôn thờ (những danh nhân) chính trị tư tưởng của nó. Chính thể chế lại thể hiện ngay trong văn hóa của nó, như ở Mỹ và các nước phương Tây thì bầu cử được coi như một nét rất đặc trưng, cái gì cũng hỏi ý kiến, lấy số phiếu người dân. Vậy văn hóa này rõ ràng đã đáp ứng t lớn làm giải phóng tinh thần cho con người rất lớn, nhu cầu của họ được thõa mãn xem như tối đa. Nhưng nguy hiểm là nó đã tạo ra một xã hội mỵ dân,cải lưông,sợ bị đối lập chjir trích,bao che cai xau,tảng băng hối lộ tham nhũng ngầm để tô cái vẻ bình thường ,tốt đẹp giả doi mà dân đen khó biet. Hầu hết các cuộc bầu cử ở Mỹ đều đem ý nguyện, mong muốn của người dân, họ thậm chí dùng nhiều thủ đoạn để lấy lòng dân, bêu xấu, công kích.. kể cả nó đi ngược lại lợi-ích-tích-cực cho đất nước. Rồi kết quả của những cuộc bầu cử đó là những kẻ thống trị bất tài, những thần chiến tranh, những xicangdan…Ở đây chúng ta thấy rằng tầng lớp thống trị bao g muốn dùng văn hóa, lý luận để dụ dỗ dẫn dắt người dân, và văn hóa chính là thứ độc hại nhất, sức mạnh của chúng là đáng sợ, nguy hiểm nhất. Và văn hóa khi đã khủng hoảng là sự chấm dứt của chế độ.

  Vậy cái gì đang làm nên cuộc khủng hoảng này hay là tiến trình lịch sử thế giới sẽ đi về đâu và đâu là phải pháp, đâu là biểu hiện khi một chế độ tốt đẹp xuất hiện?
  Chỉ đơn giản câu này nên hỏi anh Khựa, cái mà mấy anh Khựa muốn tạo ra là một xã hội hài hòa, mà ở đó mọi tầng lớp, mọi loại người đều thở được, lấy tập trung quyền lực làm giai đoạn đảm bảo phát triển xã hội hài hòa, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân, không can thiệp kinh tế, mọi thành phần đều có cơ hội phát triển của mình, chỉ đảm bảo an ninh quốc gia, âm mưu chia rẽ lật đổ

  Lại nói thêm một điều quan trọng ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại nữa!!
  Đó chính là “cơ trời”, ví dụ ta thường nghe “lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”, hay”mệnh trời số trời”, “lộc dòng họ một đời sáng sẽ hết phần con cháu”,đúng vặy thực ra thì mọi điều sau đấy đều có sự giúp đỡ của các thần,vậy mà tại sao ngày xưa Cao biền sang miền Bắc việt nam đã nhìn thấy “nước nam có rất nhiều thần(chưa nói đến long mạch)”, chính thì đấy mà họ Cao đã dùng các phép bùa chú ví dụ như giết con gái để dẫn dụ các thần đến muốn hành lạc sẽ chém cả đôi, hay làm phép để phá núi tản viên là nơi trú của thần Long Đỗ… Thế đấy mà sau này Cao Biền đã chết trên đường về, hiện còn miếu thờ ở gần biên giới là do thần Long Đỗ trả thù, điều này đã được nói trong Lĩnh nam chích quái. Có thể nói Bắc Việt mấy nghìn năm người tàu không đánh được đó chẳng phải là do sao chiếu mệnh hay tính cách quật cường mà là sự hỗ trợ của các vị thần, linh, do đấy mà Nguyễn Trãi cũng nhắc đến trong cáo Bình ngô, do đấy chỉ cần dân ta nổi lên thì hầu hết đều thắng ròn rã. Thực ra thì không có “thiên cơ” mà chỉ có “thần cơ” vì lịch sử thế giới hay lịch sử nước ta đều phát triển các triều đại cũng nối tiếp nhau theo nguyên lý hạ dân thay quan lại, nào được thần linh phù trợ thì thắng(như ngn ánh thờ bà trời) Lý Thường kiệt có Trương Bẩy,Trương Ba(tướng b triệu),đó những tích có sách vở ghi lại.Kẻ mạnh,kẻ sang,giàu co lại khó lấy lòng thần linh , phái âm, ma quỷ, thế lực âm thường bị ghen ghét với cõi duong là vậy, do đấy Hà nội được gọi là đất thiêng,tướng ngu sau này sang miền Bắc thường dùng sức mà đánh nên thường đại bại,cũng may là chỉ có một Cao Biền.!!! Thần linh, ma quỷ do tính duy chí nên cũng có lúc phò tá nhầm người là vậy, cho nên lịch sử việt nam tuy thắng ngoại bang nhưng các triều đại kéo nhau nắm quyền cũng chỉ là những mục nát,sách nhiễu dân,đục khoét của nhân dưn mà thôi.Cũng may mỗi lần thối nát đến cũng do tính bức bách cùng cực mà nhưn dân đứng lên nhưng cũng chưa tìm thấy ánh sáng là vậy, nó chứng tỏ là không hề có “thiên cơ”, cái mà người ta nói số mệnh chỉ trong một giai đoạn lịch sử ngắn mà thôi vậy.

  Bình luận bởi liemchinhmai | Tháng Mười 9, 2011 | Phản hồi

 10. thằng này uất ức lắm đây!!!??? thua giờ ngồi khóc hé ku !?

  Bình luận bởi ongnoicuasaohomsaomai | Tháng Mười 22, 2011 | Phản hồi

 11. ai viet bai viet nay that la dien ro, khong tin vao dang, ko tin vao su lanh dao cua nha nuoc. xoa bo dieu 4 hien phap u, that la dien ro. dang ta da lanh dao nhan dan gianh biet bao nhieu thang loi, dua nuoc ta tu no le gianh lay doc lap, the ma cac nguoi lai phu nhan tat ca, dung la dien ro. ai viet bai nay ko xung dang la con chau dan toc viet nam

  Bình luận bởi an | Tháng Mười 31, 2011 | Phản hồi

 12. Chủ bài viết hình như đầu óc có vấn đề, đọc tư tưởng mác , ra vẻ mình thông minh à không hiểu được nó nói gì sao? nếu cảm thấy đọc mà không hiểu nổi , liên hệ e-mail tôi sẽ chỉ cho cách mà đọc cho thông cái đầu…

  Bình luận bởi thanh | Tháng Mười Một 13, 2011 | Phản hồi

 13. Ý kiến của bạn viết bài trên thật rất chính xác,xin cho gởi lời cảm ơn!!!Những người viết phản hồi hãy ngồi suy nghĩ lại mới đúng các bạn chưa đủ thông minh để viết lời phản hồi đâu!!!

  Bình luận bởi Ngô Bá Hoàng | Tháng Mười Một 19, 2011 | Phản hồi

 14. toàn bọn chó cắn càn. hãy chung tay xây dựng Việt Nam giàu mạnh, Mấy thằng như Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân chỉ là bọn tay sai chuyên đi kích động chia rẽ dân tộc thôi.

  Bình luận bởi A | Tháng Mười Một 22, 2011 | Phản hồi

 15. Thằng nào viết bày này mà ngu thế ? Nếu không có sự lãnh đạo của ĐCSVN như bây giờ thì có ngày Bố mẹ mày đang ngồi có người đáng bom chết tươi à ?

  Bình luận bởi vo danh | Tháng Mười Một 25, 2011 | Phản hồi

  • Đời chẳng biết ai ngu,ai khôn. Trót lọt được vụ cướp đem về xài cho là khôn,bị bắt,chặt tay,cho là ngu. Thế thôi!
   Có gì đâu mà phải”thằng,mày”cho thêm phần xấu hỗ như kẻ tranh ăn. Đọc câu này,đúng là được cho ít quyền,tiền rồi chửi phang thế thôi,khi nghĩ lại không khỏi xấu hỗ.
   Trước khi Đảng CSVN cướp quyền,cầm quyền,VN không có bom nổ. Đảng tiến hành cuộc chiến tranh ý thức hệ bằng bom đạn thì nó nổ. Không có xứ sở nào trên hành tinh này vô can,”đang ngồi”mà bom nổ. Ngụy biện!
   Viết có hơn 30 chữ,sai 2 chữ(bài=bày,đánh=đáng). Đúng là sợ quá mất khôn!
   Vô chi mấy chổ “chạnh lòng nước non”này, hỡi bồi bút bẹt. Qua bên định hướng mà khạc.

   Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Mười Một 25, 2011 | Phản hồi

  • Đúng rồi không có cộng sản thì lấy ai đi ăn xin của tư bản mang về. mặc dù mang về để làm giầu cho cộng sản là chính…………. nhưng dù sao cũng là mang về việt nam

   Bình luận bởi thangdien | Tháng Tư 25, 2012 | Phản hồi

 16. toi nghi rang muon xay dung mot nen hanh phap vung manh truoc het phai ton trong su lanh dao cua dang ,và nha nuoc tren khuon kho cua phap luât , đó là con đương mà chủ tịch hồ chí minh đã chọn đã sáng lập và rèn luyện phải hợp với nguyên lý chủ nghĩa mac lê nin ,tư tưởng hồ chí minh dù có mẫu thuẫn thì chúng ta cần phải điểm lai về mặt lịch sử từ khi đảng ra đời luôn gắn với thành công với sự nghiệp cách mạng đã dành lại độc lập tự do dan tộc tuy nhiên nhà nước

  Bình luận bởi bang | Tháng Mười Hai 31, 2011 | Phản hồi

 17. Dan tri nguoi Viet Nam minh con kem qua. Van con hat duoc bai ca Cong San… That dau long

  Bình luận bởi Vu Tien Truong | Tháng Một 5, 2012 | Phản hồi

 18. Toi la nguoi VN, toi yeu dat nuoc va con nguoi VN. Phai nhin nhan mot cach khach quan, cong lao cua DCSVN la rat lon, mang lai giai phong dan toc, dua dat nuoc ra khoi chien tranh… tuy nhien phai doi moi do la mong uoc cua moi nguoi dan VN, chung ta ko the duy y chi, cong lao cua DCS la vay nhung con bay gio, moi van de phai xuat phat tu loi ich nhan dan, loi ich dan toc. Thuc chat den nay chua mot quoc gia nao ma dan chu thuc su, ke ca cac nuoc phat trien, tat ca chi la xay dung va tien toi no thoi, chi co dieu VN ta cham qua, hy vong rang quoc hoi ky toi se sua doi hien phap tao dieu kien doi moi tu duy va nhan thuc tu do se dua dat nuoc phat trien hon.

  Bình luận bởi thanh | Tháng Một 27, 2012 | Phản hồi

  • Neu cu de cho my chiem mien nam cho den bay gio Thi VNCH co the con Ngheo hon nam Han, dem xe hoi, Tien cua xuat cang di khap the gioi. Con cs Bac Viet dang song trong thien Duong, con Chau Ho Chi Minh doi thu ba la Ho Ngoa Trieu dang Lanh Dao mot thien Duong o co dien, o co com an fai di xin my. Chung Ta luc nao cung fai Nho on cs va Ho Cao Gia!!!! Ngan nam nguoi Viet fai ghi Nho Cong Duc de dung quen nguyen rua Ong nay

   Bình luận bởi Chanh | Tháng Một 28, 2013 | Phản hồi

 19. xin lỗi ông Trần Mạnh Hảo. Tôi không phải là một chính trị gia nên tôi không đứng trên lập trường của một người làm chính trị. Nhuwng tôi là một người dân Việt Nam nên tôi sẽ đứng trên lập trường của một người dân nói lên suy nghĩ của mình.
  Đất nước Việt Nam đã trã qua hơn một nghìn năm đô hộ giặc Tàu, gần một trăm năm Pháp đô hộ, và gần 30 năm đấu tranh chống Mĩ -Diệm. giờ đây, Việt nam là một nước độc lập, tự do. Xã hội vẫn chưa thực sự công bằng nhưng xã hội đang ổn định dưới chế độ chính trị một Đảng. Đảng Cộng Sản Việt nam được thành lập là sự tổng hợp tinh hoa của Chủ Nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước. Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo thành công phong trào cách mạng Việt nam đã được chứng minh trong suốt thời gian đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc tái thiết và đổi mới. Trước đó cũng có Tân Việt cách mạng Đảng, Quốc dân Đảng… nhưng có Đảng nào thành công trong việc lãnh đạo nhân dân đấu tranh gải phóng dân tộc chưa? và có một thời kì, các đảng tranh dành quần chúng, đã kích lẫn nhau. vậy thử hỏi bỏ điều 4 trong hiến pháp có dduocj hay khồng? Đất nuocs độc lập, công bằng, dân chủ văn minh. đó là mục đích mà Đảng đang hướng đến cho những con người Việt Nam. đó là một quá trình lâu dài nhưng tôi tin vào Đảng. Tôi tự dào khi được ánh sáng của chủ nghĩa Mác – lenin dẫn đường.

  và những ai đọc được nhuwngff dòng chữ này của tôi, khi đã là con dân của nước Việt nam thì xin hãy nắm tay lại, xây dựng một đất nước vững mạnh và tuyệt nhiên phải tin vào con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn cho chúng ta!

  Nguyễn Phúc Giang

  Bình luận bởi phucgiang | Tháng Hai 2, 2012 | Phản hồi

  • Con xin bố con dán hỏi năm nay bố thọ được bao nhêu rùi nếu đã 5 hay 6 hay 7sập thì cảng tốt ,mời bố khần trương về thế giới bên kia gặp ông Mac ông lê để cho dân con nhờ.thối

   Bình luận bởi Cựu lính chiến bắc Việt | Tháng Một 1, 2013 | Phản hồi

 20. Điều 4 Hiến pháp có khác gì ” Tôi độc tài” mà lai tự vỗ ngực khoe khoang như vậy.Bỏ đi là phải.
  Nguyễn Tường Bá

  Bình luận bởi nguyen tuong ba | Tháng Hai 3, 2012 | Phản hồi

 21. NẾU CÓ KHÔNG CÓ ĐẢNG LÀ KHÔNG BIẾT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐÃ TUYỆT CHỦNG LUÔN RỒI, CHỨ KHÔNG CÓ VỤ BÂY GIỜI CÒN CÓ DÂN VIỆT NAM NGỒI ĐÂY MÀ BỚI MÓC SOI MÓ ĐÂU. HÀY TỰ XEM LẠI MÌNH ĐI. YOU NÓI YOU LÀ YÊU NƯỚC VẬY BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO CÁI GỌI LÀ YÊU NƯỚC CỦA BẠN CHƯA. KHÔNG NÊN ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG CỦA CÁ NHÂN YOU MÀ NÓI HÃY TỰ ĐẶT MÌNH TRONG VỊ TRÍ CỦA NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT LÀ ” BÁC” MÀ SUY NGHĨ TẠI SAO HIẾN PHÁP NHƯ THẾ. KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MAF TỰ NHIÊN ĐÂU. YOU ĐANG NGỒI Ở MỘT CÁI GIẾNG NHỎ SO VỚI CẢ THẾ GIỚI TO LỚN MÀ CẢ CUỘC ĐỜI LOÀI ẾCH KHÔNG BAO GIỜI HIỂU ĐƯỢC VÀ HIỂU ĐÚNG.

  Bình luận bởi FFF | Tháng Hai 21, 2012 | Phản hồi

 22. Tác giả bài viết này nên hoc lại môn lí luận nhà nước và pháp luật đi,điều 4 của hiến pháp năm 1992 như vậy là không hề sai,đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo của nhà nước là quá chuẩn,đảng chỉ đề ra đường lối,hướng dẫn,…cho nhà nước chứ nó không thể đề ra các mệnh lệnh hành chính cho nhà nước(các biện pháp cưỡng chế),còn quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà nước,mà nhà nước CHXHCNVN là nhà nước dân chủ,mà đã là dân chủ thì tất nhiên là nhà nước của dân,do dân,vì dân rồi.

  Bình luận bởi Ban | Tháng Hai 27, 2012 | Phản hồi

  • Da la cs Thi can Hien Phap lam gi? VN nen Che bom nguyen tu de cung voi anh Bac Han lam ba Chu the gioi. Danh my LAN thu hai….

   Bình luận bởi Chanh | Tháng Một 28, 2013 | Phản hồi

 23. đa đảng mà để khổ như thái lan à, NHIỀU PHE PHÁI CHÍNH TRỊ ĐỂ MÀ NHƯ TRUNG ĐÔNG À.DÂN MUỐN SỐNG HẠN PHÚC PHẢI CÓ ĐẢNG CSVN LÃNH ĐẠO, TUY CÓ LÚC VẪN CÓ SAI LẦM NHƯNG TỔNG THỂ ĐẢNG VIỆT NAM VẪN LÃNH ĐẠO ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN, TỪ BỊ ĐÔ HỘ ĐẾN TỰ DO.

  Bình luận bởi NGUYEN MANH THANG | Tháng Ba 2, 2012 | Phản hồi

 24. NƯỚC MỸ BẢO HỌ ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, NHƯNG THỰC RA CHỈ LÀ MỘT ĐẢNG MÀ THUI, ĐẢNG ĐÓ LÀ ĐẢNG TƯ SẢN. NGƯỜI NGHÈO CÓ ĐƯỢC LÀM TỔNG THỐNG KHÔNG, ĐỪNG HÒNG, PHẢI CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA MỚI LÀM TỔNG THỐNG ĐƯỢC, Ở NƯỚC TA CON NHÀ NGHÈO ĐI HỌC ĐƯỢC MIỄN TIỀN HỌC PHÍ, KHÁM CHỮA BỆNH ĐƯỢC GIẢM CHI PH, NGƯỜI GIÀ 80, 90 TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP, ĐẤY LÀ CÔNG LAO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐẤY LÀ TM NGUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

  Bình luận bởi NGUYEN MANH THANG | Tháng Ba 2, 2012 | Phản hồi

 25. ĐỪNG ĐỂ NƯỚC TA KHỔ NHƯ LIBI, ĐỪNG ĐỂ NƯỚC TA LOẠN NHƯ IRẮC MÀ HÃY ĐỂ NƯỚC TA, NHÂN DÂN TA SỐNG ỔN ĐỊNH DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Bình luận bởi TÔI YÊU ĐANG CSVN | Tháng Ba 2, 2012 | Phản hồi

 26. CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH MUỐN XÓA BỎ ĐIỀU 4 CỦA HIẾN PHÁP VIỆT NAM Ư, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU,ĐỪNG HY VỌNG GIỐNG NHƯ ĐÃ LÀM VỚI LIÊN XÔ, ĐIỀU 6 HIẾN PHÁP LIÊN XÔ ĐÃ BỊ XÓA BỎ, NHƯNG ĐIỀU 4 CỦA HIẾN PHÁP VIỆT NAM THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ XÓA BỎ ĐƯỢC, VÌ ĐÓ LÀ TÂM NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN, TÂM NGUYỆN CỦA HƠN 9O TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM.

  Bình luận bởi TÔI YÊU ĐANG CSVN | Tháng Ba 2, 2012 | Phản hồi

  • tam nguyen cua hon 90 trieu nguoi vn ak ban co hoi tung nguoi chua.tre e moi trao doi hay nhung nguoi bi tam than can duoc dieu tri hay nhung nguoi nam liet giuong liet chiếu song cuoc doi thuc vat cung la trong so 90 trieu nguoi vn do ban hoi luon roi ak.ho noi k duoc xoa bo dieu 4 cua hp phai khong?vi do la nguyen vong cua ho ak.noi qua biet noi doc.kieu tuyen truyen do k ai tin nua dau.neu muon biet ro thi dem ra keu dan bo phieu kin.do lien hiep quoc kiem phieu thi moi chinh xac duoc ak

   Bình luận bởi nguoi dan viet nam | Tháng Tư 15, 2013 | Phản hồi

 27. Chúng ta đang sống trên đất nước VN, mặc dù Đảng CS trong quá khứ cũng như hiện tại có sai lầm ( mà chế độ nào cũng có) nhưng Đảng CS về bản chất vẫn là tốt đẹp và chủ nghĩa cộng sản là cái mà người dân mong mỏi (mặc dù còn rất lâu mới đạt được). Có chăng chúng ta cùng góp sức xây dựng một đất nước ngày càng phát triển, dân giàu, nước mạnh, xóa bỏ bất công, chứ đừng bới móc những sai lầm trong quá khứ ( hiện nay một số người trí thức như các nhà văn và cả những người Đảng CS đang bới móc quá khứ để gây bất ổn vì mục đích nhỏ nhen đả kích chế độ ĐCS bằng các hồi ký, tiểu thuyết…..Những người dân lao động chân chính chỉ mong những người lãnh đạo Đảng CS cần đổi mới, cần vì dân như mục đích, cương lĩnh của Đảng. Hiện nay nền kinh tế vĩ mô vẫn còn bất ổn, nạn tham nhũng, cửa quyền, tham ô, kết bè phái, đấu đá tranh dành chức quyền vẫn còn sẽ gây những phản ứng tiêu cực trong dân. Để đổi mới cần chọn người tài, đức độ vào bộ máy nhà nước. Có như vậy Đất nước ta mới phát triển bền vững được, và lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản moái thành hiện thực.

  Bình luận bởi nguyen quang Vinh | Tháng Ba 3, 2012 | Phản hồi

  • Mục đích,cương lĩnh của Đảng XI: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta,là sự lựa chọn đúng đắn
   của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh,phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.
   Mai này quốc hữu hóa,làm ăn tập thể cũng cố mà vui nghe “nguyen quang vinh”. Có ăn sắn lát,bo bo,canh toàn quốc cùng đừng trách Đảng nghe; chắc chưa trải qua thời kỳ 15 năm này chứ gì.

   Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Ba 14, 2012 | Phản hồi

 28. Nhân dân Việt Nam quá tỉnh táo để nhận thấy rằng Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN là một tất yếu đối với quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và kể cả trong giai đoạn tiến tới chủ nghĩa cộng sản của dân tộc VN. Thực tế hàng chục năm qua cho thấy, không có lực lượng nào có đủ uy tín, đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo VN sớm đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam!

  Bình luận bởi ivanlevanlan | Tháng Ba 12, 2012 | Phản hồi

  • Nói như vậy đồng nghĩa với việc tự giới thiệu nhãn quan của chính mình chỉ đủ quan sát không rộng hơn nồi cơm của nhà mình.

   Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Ba 14, 2012 | Phản hồi

 29. […] https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y…  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng? […]

  Pingback bởi Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới « Chau Xuan Nguyen & all posts | Tháng Ba 14, 2012 | Phản hồi

 30. […]  https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y…  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng? […]

  Pingback bởi Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới | CHIM BÁO BÃO | chimbaobao.com | Tháng Ba 14, 2012 | Phản hồi

 31. […]  https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y…  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng? […]

  Pingback bởi Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới | ÁO TRẮNG ƠI | Tháng Ba 14, 2012 | Phản hồi

 32. […]  https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y…  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng? […]

  Pingback bởi Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM | Tháng Ba 15, 2012 | Phản hồi

  • Không những Điều 4 nó vi hiến với Hiến pháp của nó mà còn tạo ra vô số virus độc hại làm tê liệt tinh thần dân tộc ta! Làm suy yếu đất nước ta! Làm nhân dân ta rối loạn tinh thần tư tưởng! Làm nền văn hóa ngàn năm quý giá của dân tộc ta bỗng chốc biến thành thứ văn hóa cộng sản lai căng,vô cội nguồn! Làm đạo đức người Việt ta băng hoại nặng nề,nền tảng gia đình lung lay tận nền móng.
   Điều 4 Hiến pháp thúc đẩy dối trá và tội ác lên ngôi.
   225 năm trước,người Mỹ đã biết sợ quyền lực,sau khi giành trọn quyền lực về cho nước Mỹ. George Washington cùng những người bạn không những không giành công,giành quyền cho mình mà cố bằng mọi cách phân quyền,chia quyền sao cho có kẻ nào kế tục sau đó muốn giành cũng không thể được;thể hiện rõ ràng trong Hiến pháp 1787 của hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ngày nay,nhiều người đến Mỹ định cư đều cảm ơn HPHK.
   Ngày nay,một số người Việt Nam tự nhân danh cộng sản xuất xứ từ phương Tây,viết ra bản Hiến pháp,quy định rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Nghĩa là toàn dân trao toàn bộ quyền lực về tay của một nhóm người. Nhóm người này luôn “di động” theo thời gian và họ toàn quyền thừa kế cho nhau nhằm định đoạt quyền lợi của đất nước,của nhân dân.
   So về chính trị,Việt Nam đang trao đổi “chất” chính trị của đất nước mình hơn 225 trước. Nỗi lạc hậu,óc bảo thủ khó hình dung.

   Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Ba 15, 2012 | Phản hồi

 33. […] https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y…  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng? […]

  Pingback bởi Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới « VƯỜN RAU LỘC HƯNG | Tháng Ba 15, 2012 | Phản hồi

 34. Đừng cãi nhau nửa các bạn . Chắc chỉ khoảng vài năm nữa thôi ai đúng ai sai sẽ rõ …. Sau này con cháu của chúng ta và lịch sử sẽ phán xét kẻ nào đúng kẻ nào sai ….. Ai là tội đồ của dân tộc . Chắc cũng không còn lâu đâu ! Chúc các bạn mạnh khỏe !

  Bình luận bởi Gia Phuc | Tháng Mười 21, 2012 | Phản hồi

 35. Chừng nào chỉ có một nhúm người phàn nàn còn đâ số nhân dân thì hài lòng với Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chừng đó Điều 4 còn là chân lý. Trên thực tế thì đang diễn ra đúng như vậy. Đối với đa số nhân dân VN hiện nay, không có lực lượng nào có thể lãnh đạo đất nước tốt hơn Đảng Cộng sản Việt Nam cả!

  Bình luận bởi ivanlevanlan | Tháng Mười Một 2, 2012 | Phản hồi

  • Khi nào Việt Nam xếp hạng 20 thế giới về kinh tế,chính trị,văn hóa và tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng ta thông qua thăm dò dư luận tự do,công khai thì có thể tin là Đảng ta lãnh đạo tốt nhất.
   Các lực lượng khác chưa lãnh đạo VN lần nào làm sao biết hơn hay thua. Chưa thử,sao biết còn trinh hay đã bán ăn rồi. Nói chẳng dựa vào căn cứ kinh tế,chính trị nào thì cũng chỉ là lính của Đinh Thế Huynh mà thôi!

   Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Mười Một 2, 2012 | Phản hồi

   • Đã không có nhân quyền, sỉ nhục phụ nữ, làm sai pháp luật tự ý cắt mạng kế toán, họp thì giấu biên bản, phân công người này làm sai nhưng bắt người khác chịu trách nhiệm và đổ tội cho dân oan. Đã vậy, còn thách thức mọi người làm gì được tụi nó không?

    Xét thấy có đủ bằng chứng và ghi âm nên tôi trưng bày cho mọi người biết ông Triều (có mối quan hệ với thủ tướng?) dùng tiểu xảo (giấu đồ), gian lận và lạm dụng quyền lực…với người dân như thế nào trong xã hội hiện nay.
    http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090501/index

    Bình luận bởi giaohaoganxa | Tháng Mười Một 14, 2012

  • Ép tôi nghỉ việc tức là ép tôi nhận tội giống như trước đây ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc Eximbank đã làm là giấu biên bản họp và ép tôi nhận tội. Như vậy là làm sai pháp luật phạm tội gian lận. Nghỉ việc tức là nhận tội giống ông Dương Chí Dũng Vinalines và bị ghép vô tội cố ý làm trái nên bỏ trốn.Vì sự an toàn và sống còn theo Hiến Pháp 1992, Luật Tố Tụng và Quyền Con Người của Liên Hiệp Quốc nên tôi phải trưng bày chứng cứ ra cho mọi người hiểu và giúp tôi nếu ai có quyền lực vì họ là con cháu ông lớn, không thôi sau này sẽ bất lợi cho tôi.

   Có chứng cứ: ghi âm đối chứng!

   Đây là căn cứ.http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090501/index

   Bình luận bởi giaohaoganxa | Tháng Mười Một 14, 2012 | Phản hồi

  • di trung cau dan y ma co ai dam noi xoa bo dieu 4 k?chac bi bo tu vi toi phan dong qua thoi thi noi dai de cho qua.noi cac ban dung cuoi minh nhe.o day thi minh noi hay lam phan doi dieu 4 hay lam.chu co phong vien hay nha bao lai keu minh cho y kien co nen giu lai dieu 4 hay k thi minh cung cho la nen giu lai vi noi khong kheo mac cong bi duoi hoc lien luy gia dinh nua thi kho.hic buon that co mieng an chu k co mieng noi.

   Bình luận bởi nguoi dan viet nam | Tháng Tư 15, 2013 | Phản hồi

 36. Có điều 4 Hiến pháp hay không có điều nay thì CHXHCN Việt Nam vẫn độc đoán ,bỏ điều bỏ 4 cũng không có nghĩa CHXHCN Việt Nam tự sát như Cựu CT Minh Triết quả quyết vì trước khi có điều 4 HP 1992 CSVN cũng không kém độc đoán.
  Điều 4 HP 1992 nên xóa bỏ vì không lẽ CSVN độc đảng độc tài lại tự vỗ ngực khoe chính mình là độc đảng độc tài ?!
  Độc tài hay không ở chỗ cho tự do ngôn luận,dân chủ,tự do, ,tòa án độc lập ,tự do lập hội.v.v…
  Nguyễn Tường Bá

  Bình luận bởi Nguyễn Tường Bá | Tháng Mười Một 3, 2012 | Phản hồi

 37. Cu*’ coi 37 na*m tho^’ng nha^’t tho^i ddu? tha^’y bao ki` koa*.c cu?a dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam he`n vo*’i ngoa.i nha^n ma` hie^’p dda’p da^n la`nh–La.i tu*. vo^~ ngu*.c xu*ng te^n la` ta`i ba la~nh dda.o–Dda.i ho^.i dda?ng la^`n na`o cu~ng kho^ng hoa`n tha`nh nhie^.m vu. ma` cu*’ co^’ dda^’m a*n xo^i pha?i dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam muo^n na*m ma~i–La`m gio*? nhu* ha.ch chi? gio?i la’o khoe’t che gia^’u to^.i lo^~i la~nh dda.o sai la^`m la` TO^.I NHA^N MUO^N NGHI`N KIE^’P— Tra^`n Ma.nh Ha?o chi’nh la` tay tri’ thu*’c ti?nh giu*~a nhu*~ng ke? ngu? me^ hay gia? ngu? mo*—Ha~y de.p ddie^`u 4 ddi va` ha~y de.p bo.n cho’p bu tham danh tham lo*.i ddi–Nha^n da^n cha? ai ca^`n dda^u

  Bình luận bởi nha^n da^n vie^.t nam | Tháng Mười Một 12, 2012 | Phản hồi

 38. Theo tôi thì cuộc sống vốn đã thiếu sự hoàn thiện, muốn phát triển theo đường lối Dân chủ thì phải công bằng với toàn bộ, mà như vậy đồng nghĩa với ko lãnh đạo. Con người là như vậy, họ không bao giờ có ý niệm về những gì mình có, khi có người lãnh đạo thì họ nói là bị kìm hãm, khi đc tự do thì họ nói ko quan tâm. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây h là cố gắng xây dựng đất nước theo “Hướng đi riêng” và biến nó thành “Hướng đi chung”. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, đừng nên áp đặt.

  Bình luận bởi Lê Thu Lài | Tháng Mười Hai 11, 2012 | Phản hồi

 39. nói thế này, nếu trong cuộc sống không có sự cạnh tranh sẽ không có sự phát triển. nếu anh cầm quền một đảng và không có ai cạnh tranh thì anh muốn làm gì thì làm, không ai cản được anh. đúng không các bạn?. chúng tôi bầu anh lên để phục vụ chúng tôi, anh làm không được việc tôi sẽ lột lon anh để bầu người khác, nhưng các bạn hãy đứng ở phía một người dân việt nam để nói 1 câu công bằng xem ta có thể làm được điều đó không?. tôi cá là không, đơn giản vì tiếng nói của các bạn sẽ bị nhấn chìm ngay. xin nói thêm, cộng sản căn bản không xấu, cộng sản là mọi người chung một tài sản, tài sản chung ấy để giúp đỡ những thành viên gặp khó khăn, nhưng để có một đất nước cộng sản thì phải có những bậc thánh hiền làm lãnh đạo, vậy xin hỏi các bạn một câu nữa, nước ta còn thánh hiền không? còn những người có thể vì lợi ích của người khác mà quên đi lợi ích của mình không?. xin lỗi, những vị ấy chỉ có trong sách thôi, tôi đã tưng học qua chủ nghĩa mac – lenin, và tôi biết những tư tưởng đó rất đúng đắn, nhưng để thực hiện nó thì bất khả thi. còn bây giờ muốn dân tộc mình được giàu manh thì … thua rồi, một là tìm đường khác, hai là bó tay chờ chết thôi.

  Bình luận bởi long | Tháng Mười Hai 27, 2012 | Phản hồi

 40. An “If” story about Human Rights and Mr. Y

  1 câu chuyện giả sử về Nhân Quyền, tù nhân…(Giống film khoa học viễn tưởng)
  (Greek)

  Theo các nhà triết học Hy Lạp cổ, giả sử đồng chí Y đã tống giam 1 số nhà hoạt động dân chủ. Đồng chí Y hỏi Obama khi ông yêu cầu thả Blogger Điếu Cuốc:

  Mr. Y: Con cháu, tay chân của tôi có vi phạm Nhân Quyền trong công sở và bắt bớ tù nhân chính trị không? Nếu ông đáp đúng, tôi sẽ thả họ ra.

  Obama: Các ông vi phạm Nhân Quyền và xử tù họ.

  Mr. Y: Nếu chúng tôi thả họ ra thì ông đã nói sai, tôi nên xử họ.

  Obama: Nhưng ông cần thả họ. Nếu ông tống giam họ, tôi đã đáp đúng rồi!

  (Theo Bội luận cá sấu của Hy Lạp)

  http://thaihien88.blogspot.com

  Bình luận bởi giaohaoganxa | Tháng Một 9, 2013 | Phản hồi

 41. Em nghĩ những người ai cho cái gì cũng lấy là những người tầm thường, nhất là người nghệ sĩ. Những người có cái “Tôi” và lòng tự trọng như nghệ sĩ Kim Chi là rất quí và nên được nhận bằng khen danh dự của nhân dân, nói thật tận đáy lòng, không hề giả dối và nịnh bợ!
  http://chauxuannguyenblog.wordpress.com/2013/01/10/tu-choi-loi-khen-cua-thu-tuong-dung/comment-page-1/#comment-54113

  Bình luận bởi giaohaoganxa | Tháng Một 10, 2013 | Phản hồi

 42. nếu còn nghi ngờ về sự lãnh đạo của Đảng, đề nghị cần lại lịch sử Việt Nam.
  nếu muốn góp ý cho sửa đổi HP Việt Nam , đề nghị phải hiểu luật pháp VN và cần có một cái đầu lạnh.
  đồng ý là hiện nay đã có một bộ phận đảng viên đã không làm tròn trách nhiệm củ mình, thậm chí còn để xảy ra sai phạm nhưng đừng vì hận thù, bức xúc với một số cá nhân đó mà quy chụp cho cả Đảng, quy chụp cho 3.6 triệu đảng viên, quy chụp cho cả một hệ thống chính trị là sai lầm.

  Bình luận bởi Jason Nguyễn | Tháng Một 23, 2013 | Phản hồi

 43. nhà nước Việt nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân.nhưng dân đâu có quyền nói gì đâu,chưa nói đã bị chặn rồi.nói xong thì bị coi là phản quốc. vậy đâu có phải dân biết- dân làm- dân bàn- dân kiểm tra.

  Bình luận bởi azx | Tháng Hai 27, 2013 | Phản hồi

 44. dang cong san la mot dang doc tai lam viec ko co dan chu

  Bình luận bởi tran tuan | Tháng Tư 7, 2013 | Phản hồi

 45. Neu dang cong san ma tuyet voi thi lien bang XO VIET dau co tan ra ,thu hoi ca the gioi hon hai tram quoc gia thi co duoc may quoc gia la chu nghia xa hoi ,la dang cong san ? va dieu qua trong nua la tat ca nhung nuoc xa hoi chu nghia tren the gioi cuoc song cua nhan dan kho cuc the nao ?

  Bình luận bởi cau troi | Tháng Năm 20, 2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s