Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐẢNG TIẾP TỤC CHŨI ĐẦU XUỐNG CÁT

Kết luận Hội nghị 12 của  Ban Chấp hành Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam sau một tuần lễ làm việc từ 22 đến 28-3 (2010) đã để lại hậu qủa nghiêm trọng cho tương lai của dân tộc khi Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư tái khằng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Mạnh nói trong Diễn văn bế mạc: “Đảng ta là Đảng cầm quyền, việc xây dựng và củng cố tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở gắn liền với quá trình xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của chế độ mới do Đảng lãnh đạo. Thông qua tổng kết thực tiễn mà phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với quy luật phát triển và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.”

Nhưng bổ xung như thế nào thì Mạnh ưu tiên chi việc: “Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hoá những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).”

Như vậy là mọi chống đối quyết định tiếp tục duy trì  Chủ nghĩa Cộng sản của những đảng viên tiến bộ, biết nhìn xa trông rộng hay yếu cầu thay đổi Cương lĩnh năm 1991 để mở rộng dân chủ, tự do và chấp nhận đa nguyên, đa đảng đã thất bại.

Kết qủa sau một tuần lễ thảo luận, góp ý không hề được công khai hay tiết lộ ra ngòai, đường lối cai trị của đảng CSVN vẫn độc tài, độc đảng, độc quyền. Những kẻ được dân nuôi ăn, trả lương đã không thèm để ý đến yêu cầu được hưởng tự do nhiều hơn, dân chủ thật sự của người dân. Mọi việc của dân đều do đảng quyết định, kể cả quyền ăn và nói, đi lại và làm việc và không ai được quyền chống lại những việc làm phi lý, phạm luật của Nhà nước,kể cả việc những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền tự do xâm hại tính mạng và tài sản của dân.

Nói tóm lại về mặt chính trị thì kết luận của Hội nghi 12 đã tái xác nhận cái quyền tự phong cho mình quyền được cai trị của đảng mà vẫn có quyền ba hoa rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân!

Như vậy thì 160 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X sắp mãn nhiệm đã sống ở đâu mà không thấy được những nhu cầu cấp thiết và những đòi hỏi cấp bách của người dân đối với miếng cơm, manh áo và nhu cầu được hưởng các quyền tự do đã ghi trong Hiến pháp và Luật pháp của Việt Nam, kể cả Luật Báo chí công nhận quyền tự do ngôn luận và báo chí và quyền được thông tin của người dân?

Nhưng lớp lãnh đạo mới trong Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XI sẽ được bầu chọn trong Đại hội đảng tòan quốc vào tháng 1/2011 như thế nào?

Mạnh tiết lộ: “Công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng phải làm sao đạt mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đó là những đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.”

Tất cả những tiêu chuẩn này không mới.  Có mới chăng là đã được Nông Đức Mạnh lập lại những điều đã nói trong thời gian chuẩn bị Bầu Ban Chấp hảnh Trung ương Khóa X năm 2006.

Những mẫu mực chọn người dựa theo tiêu chuẩn “phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí…” thời nào cũng vậy, không có khả năng làm mới hơn được con người của đảng viên, cán bộ.

Vì vậy đảng và nhà nước CSVN càng “bắt dân qúa độ lên xã hội chủ nghĩa” vô nghĩa thì đất nước càng lùi lại, người dân càng chậm tiến, lạc hậu.

Và nếu câu chữ biết nói thì chúng đã kiện đảng ra tòa cả trăm lần rồi. Bởi vì khi đảng đặt tiêu chuẩn càng cao thì cán bộ, đảng viên được bầu  dễ có chức có quyền để tham nhũng, lãng phí của công, ăn cắp của dân và đàn áp những kẻ cô thân, túng  đói.

Thế mà, Mạnh vẫn can đảm quay lại bản nhạc cũ nghe đã mòn tai: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.”

KINH TẾ MỆNH LỆNH

Qua lĩnh vực kinh tế, Mạnh nói thẳng: “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, hay tiếp tục “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”

Mạnh nói: “Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị – xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau….. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Đây là một giấc mơ đầy hoang tưởng của Mạnh. Cứ lấy quá khứ để đo hiện tại và làm chuẩn mực định hướng cho tương lai thì sau 24 năm “Đổi mới” và sau 10 năm thi hành  kế họach kinh tế do hai kỳ đảng IX và X họach định thì, theo lời Mạnh: “Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; chế độ phân phối còn bất hợp lý. Một số hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức lối sống… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm. Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị – xã hội.”

Như thề thì tiêu tùng chủ trương “Quá độ” của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ” năm 1991 rồi còn gì?

Thế mà Mạnh còn cả gan nhắc lại những lời tự tung, tự hứng cũ rích rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.”

Nhưng ai đã gắn cho cái nhãn “tiên phong” hay cứ tự động làm huy chương “cứu nước” đeo đầy ngực để chiếm lấy các quyền từ tay nhân dân rồi cho mình là “đại biểu” của mọi giai cấp trong xã hội?

Chứng minh cho cái tính lấy của dân làm của mình của đảng CSVN, Nông Đức Mạnh nại cớ để chống thay đổi: “Bối cảnh quốc tế và thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.”

Nhưng “thời kỳ mới” là thời kỳ nào, ở đâu hay Mạnh đã bịa ra để cho đảng có lý do tước đọat hết mọi thứ quyền và của cải  của dân để tiếp tục được ăn trên ngồi trốc, vinh thân phì gia  mà quên mất cả hiểm họa mất nước vào tay Trung Quốc đang loang ra trên lãnh thổ ?

Phạm Trần

Advertisements

Tháng Tư 2, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | ,

21 phản hồi »

 1. Cái thằng Nông Đức Mạnh này phát biểu lung tung. CỨ như là máy ghi âm tua lại. Lúc nào cũng nghe ổng nói vậy.
  Chỉ khổ cho người dân VN, cứ bị đè đầu đạp cổ, bởi thằng “dân tộc Tày” này

  Bình luận bởi Người dân- Sài Gòn | Tháng Tư 2, 2010 | Phản hồi

  • Gửi ông Bui tin ( không biết có phải nhà báo Buì Tín có những bài viết hay không?)
   Nói đúng ra trên trang ptdc này có rất nhiều người trong nước đọc đó, chiếm 60% chứ không ít đâu. Hiện nay từ người dân nghèo đến công chức tầm trung đều muốn thay đổi chứ không muốn sống trong giã dối nữa. CS đã làm mất lòng tin và biến XH này thành 1 XH giã tạo, suy đồi đạo đức nghiêm trọng, ứng xử giữa người và người 1 cách e dè và ngh ngờ lẫn nhau. Nhà nhà trang bị ổ khóa thật to, ra đường thi sợ trộm cắp, cướp giật – đến cơ quan làm việc thì ít mà đấu đá nhau gành quyền lợ thì nhiều, mua sắm thi không biết hàng giã hay thật, ăn uống thi ngộ độc thực phẩm, nó năng thì cũng phải lựa lời không nói chuyện CHINH1 TRỊ vì họa vô đơn chí, làm ăn thì hồi hộp công an kiếm chuyện tiền nong….Nói chung nhieu62u lắm những nổi lo>>>>Cho nên 80% dân trong nước ( Miền Nam ĐANG CẦN THAY ĐỔI).

   Bình luận bởi Dân Tiến | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

 2. Tat ca nhung bai binh luan hay, thuc te cua cac nha hoc gia , Tri thuc, viet ve thuc te VN thoi hien tai, Cung chi nhu gai ghe bon CSVN thoi, no la chat kich thich cang lam soi mau bon CSVN chung cang ra suc dan ap manh tay va cung co quyen luc, suc manh. Giu vung dang tri thoi nat nay. Cai chung ta can bay gio ( Dang DCVN )Can co nhung nguoi tai phai la kiet xuat dung ra tap hop nhung nguoi yeu nuoc dan chu 80% dan VN dap tan che do dang tri thoi nat nay. Phai cho thoi! Nhung ngay do se den.

  Bình luận bởi Hoang Hung | Tháng Tư 2, 2010 | Phản hồi

 3. Những ý kiến của các cá nhân trên diễn đàn này ở hải ngoại cũng chỉ một số ít đọc mà không hề có tranh luận lại xem bài đó có lý hay không có lý ? Trong nuớc có ai đọc thgì nguời ta cho là cua lũ Việt gian phản động lưu vong chống Tổ quốc.Còn Nông tổng bí thư là nguời đứng đầu ban lãnh đạo của môt đảng cầm quyền,lãnh đạo tuyệt đối toàn diện các mặt của một đất nuớc CHXHCNVN thành viên trong LHQ đã tưng làm chủ tịch Hội đồng Bao an và sánh vai với các cuờng quốc trong hiệp hội khu vực và thế giới có uy tín cao như APEC,ASean…các nguyên thủ CHXHCNVN đi đến nuớc nào cũng đuợc đón tiếp long trọng ,đất nuớc thì ngày càng phat triển nhanh,lý do gì mà bảo nguời ta từ bỏ quyền lực giao lại cho lũ Việt gian mà họ coi như ruồi nhặng.Chung qui chỉ là viển vông ,ảo tuởng đòi thay đổi chế độ.

  Bình luận bởi Bui tin | Tháng Tư 2, 2010 | Phản hồi

 4. Lại thêm một con chó điên chạy vào sủa ỏm tỏi,nó sủa theo lệnh chủ nó mà không biết mình sủa gì cái gì. Đến cái tên mà củng còn vay mượn, bộ mầy tên “KI KI” hả .Này chó,vể kêu chủ mầy tới tranh luận đàng hoàn, các bác lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.Thôi tới giờ về gặm xương, cho bác gỡi lời nhắn với chủ mầy nha!

  Bình luận bởi Ý kiền! | Tháng Tư 2, 2010 | Phản hồi

 5. mười năm qua nông đức mạnh làm được gì ,nạn tham nhũng ngày cang tăng ,cán bộ thì ngày càng suy đồi đạo đức chủ tịch tinh hà giang ngủ với các cháu học sinh cấp 2 ,bằng tuổi cháu chắt mình .bọn trung quốc ngày một lấn tới chiếm biển chiếm đất ,nhân dân học sinh phản đối. mạnh cho công an bắt .yêu nước mà cũng bị công an bắt à như thế có phải là nông đức mạnh phản đông không .câu hỏi này để cho các anh các chú công an trả lời cho nhân dân mình

  Bình luận bởi tudo | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

 6. Tôi chỉ làm một người dân nghèo khổ, ít học. Đọc bài của Phạm Trần và phản hồi của Hoang Hung. Cá nhân tôi cũng như những người cùng khổ của miền Nam biết CS từ tháng 04/1975 là như thế nào rồi. Nhưng bây giờ phải làm gì để đánh tan bọn CS ác độc đó ? Xin hãy chỉ đường cho chúng tôi – những người cùng khổ của miền Nam – Phải làm gì đây?

  Bình luận bởi Nguyễn Hàm Phố | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

 7. bon cs co niu chiec ghe quyen luc, nhu con dia hut mau cu bam chat vao con moi khong chiu nha. co bua liem cua chung tuong trung cho: bua dung dap dau ke chong doi, liem dung cat co nha dan!!!

  Bình luận bởi tomo | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

 8. Gửi ông Bui tin ( không biết có phải nhà báo Buì Tín có những bài viết hay không?)
  Nói đúng ra trên trang ptdc này có rất nhiều người trong nước đọc đó, chiếm 60% chứ không ít đâu. Hiện nay từ người dân nghèo đến công chức tầm trung đều muốn thay đổi chứ không muốn sống trong giã dối nữa. CS đã làm mất lòng tin và biến XH này thành 1 XH giã tạo, suy đồi đạo đức nghiêm trọng, ứng xử giữa người và người 1 cách e dè và ngh ngờ lẫn nhau. Nhà nhà trang bị ổ khóa thật to, ra đường thi sợ trộm cắp, cướp giật – đến cơ quan làm việc thì ít mà đấu đá nhau gành quyền lợ thì nhiều, mua sắm thi không biết hàng giã hay thật, ăn uống thi ngộ độc thực phẩm, nó năng thì cũng phải lựa lời không nói chuyện CHINH1 TRỊ vì họa vô đơn chí, làm ăn thì hồi hộp công an kiếm chuyện tiền nong….Nói chung nhieu62u lắm những nổi lo>>>>Cho nên 80% dân trong nước ( Miền Nam ĐANG CẦN THAY ĐỔI).

  Bình luận bởi Dân Tiến | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

  • Nếu bạn Dân Tiến thận trọng quan sát thì biết ngay Bui Tin viết phản hồi bình luận trong diễn đàn này (mà bạn ám chỉ tới), không phải là ông Bùi Tín thật đang sống ở Paris.

   Ông Bùi Tín ở Paris là nhà báo chuyên nghiệp, cho nên phong cách hành văn điêu luyện, sắc sảo, và thâm thúy vô cùng. Và cho dù phải viết vài câu ngắn gọn bình luận, ngòi bút của ông ta cũng không thô thiển và khiếm nhã như vậy.

   Độc giả nào đó dùng danh hiệu Bui Tin viết phản hồi ở phần dưới đây có lẻ một chú công an trẻ nào đó, ăn không ngồi rồi, hý hoáy vài chữ bi bô cho ra vẻ là người có học. Anh chàng Bui Tin này thì ngu ngơ không biết rằng lãnh đạo nào của nước CHXHCN Việt nam qua Tây phương hội kiến với các nguyên thủ quốc gia khác, đều phải âm thầm đi cửa hậu, và các chuyến đi đều giữ tuyệt đối bí mật, để tránh Việt kiều biểu tình phản đối.

   Hội đồng bảo an liên hiệp quốc chỉ có năm thành viên thường trực và cố định bao gồm: Anh, Pháp, Hoa kỳ, Nga, và Trung cộng. Đó là những cường quốc hạt nhân nguyên tử đã chiến thắng sau đệ chiến thứ II. Việt Nam, Costa Rica, Croatia, Libya và Burkina Faso là năm thành viên không thường trực vừa hết hạn (31/12/2009) trong số mười thành viên bầu chọn luân phiên theo khu vực. Làm gì có chuyện Việt nam làm chủ tịch và sánh vai các cường quốc …. ???

   Phóng viên Kay Johnson của tờ báo Times nổi tiếng Hoa kỳ, từng phỏng vấn ông Nông Đức Mạnh năm 2002 đã nhận xét:“it was clear he (Nông Đức Mạnh) is no firebrand reformer, but a loyal party man. (tạm dịch là:”chắc chắn rằng ông ta không phải là nhà cải cách nổi bật, nhưng chỉ đơn thuần là đảng viên trung tín”). Đó là cách diễn đạt khiêm tốn của một ký giả thế giới để tránh nói thẳng ra ông Nông Đức Mạnh chỉ là một người tầm thường. Câu chuyện này chỉ có Bui Tin (giả) mới thật sự không tường tận.

   Đất nước ngày càng phát triển ? Phát triển theo chiều hướng nào ? Đảng CSVN bán cả quặng Bauxite cho Trung cộng ở ngay tử huyệt cao nguyên trung bộ ? Mười tỉnh biên giới phía bắc cho thuê dài hạn tới nữa thế kỷ, bỏ trống cửa ngỏ vào thẳng thủ đô Hà nội ? Hàng hóa ngoại nhập (Trung quốc) tràn lan thị trường Việt nam, giết chết hàng hóa thủ công nội địa ? Chính phủ đưa thanh niên ra nước ngoài lao động vì nạn thất nghiệp khủng khiếp ở trong nước ? Có lẻ chỉ có ngành an ninh là bảo đảm không sợ thất nghiệp chăng, thưa ông Bui Tin (giả) ?

   Đất nước Việt nam là của dân tộc Việt nam. Chế độ CS độc tài tàn bạo không vì dân, do dân, và của dân thì nên trả lại sự tự do và tự chủ cho nhân dân. Hãy để cho dân tộc Việt nam tự quyết định cho số mệnh đất nước của mình. (Nếu Bui Tin (giả) có rảnh rỗi thì nên đi học thêm lớp bổ túc văn hóa ban đêm để trau dồi thêm kiến thức phổ thông. Chúc may mắn.)

   Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

 9. Sở dĩ chế độ CS họ còn tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ sự dối trá, và đàn áp, họ luôn tuyên truyền dối gian, biến người dân không còn biết đâu là thật, đâu là giả, và hằng ngày tiếp nhận trong một xã hội suy đồi đạo đức, nhân phẩm tồi tàn, với cuộc sống trong chế độ phải chạy chọt, móc ngoặc, tham nhũng, lọc lừa, dối trá, biến người dân nhất là thế hệ trẻ trở thành những kẻ bất lương vô liêm sĩ, người khá hơn thì trở thành vô cảm, không còn có tính người, trở thành người máy, người nộm, thì làm gì còn có lòng yêu nước, quan tâm đất nước nữa đây !
  Chúng ta hãy nghe cuộc trao đổi giửa cô Khánh An Đài RFA cùng các bạn trẻ ở VN trong chương trình café wifi thì sẽ thấy rỏ. Thật đáng buồn !
  Thật đáng khiếp sợ cho một chế độ độc tài CS chỉ trong vòng 35 năm mà họ đã biến người dân không còn TRÁI TIM, không còn KHỐI ÓC, mà chỉ còn cái vỏ bọc bề ngoài thân xác, thật đáng khiếp sợ !!!

  Bình luận bởi Nhat Nguyet HN | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

 10. Tôi đồng ý với anh Nguyễn Tùng và xin phép được nhấn mạnh thêm: bạn Bui Tin (giả) bạn không nên khiếm nhã như vậy,
  chẳng nhẽ bạn không biết làm như thế là rất đáng xấu hổ sao? Không nên lấy tên của người khác đã có tiếng tăm để đặt tên cho mình một cách tùy tiện như vậy! Nếu như bạn không có đủ tự tin để bảo vệ ý kiến của mình thì tốt hơn hết không nên viết gì. Đấy bạn thử xem có mấy phần trăm ý kiến giống bạn tồn tại trên các diễn đàn? Từ đó thấy rằng ĐCS của bạn còn tồn được bao lâu!

  Bình luận bởi hoang cuc | Tháng Tư 5, 2010 | Phản hồi

 11. tôi phản đối chế độ cộng sản đang hiện hữu trên đất nước việt nam hiện nay, nó kìm hãm sự phát triển của dân tộc chúng ta, phải thay đổi chế độ này, phải đa nguyên đa đảng, để người dân được thực sự làm chủ đất nước mình,

  Bình luận bởi Nguyễn sơn Nam | Tháng Tư 5, 2010 | Phản hồi

 12. Tên Bùi Tín này là giả mạo. hắn chỉ là một tên “Liếm gót giày cộng sản” mà thôi. tôi cũng là người Việt Nam, đang sồng ở Việt Nam mà khi đọc phản hồi của bác sao tôi thầy nhục nhã cho dân Việt nam quá. từ “Việt gian” mà bác dùng là để chỉ những kẻ vụ lợi, hại dân hại nước chứ không phải dùng cho những người có tâm huyết với đất nước, giống nòi

  Bình luận bởi Qthanh | Tháng Tư 5, 2010 | Phản hồi

 13. Nhà nước VN đang dùng chính sách – hiden policy or two faces policy nhằm thu hút ngoại tê USD/ Dollar cho mục đích tích trữ USD- nghĩa là CS dùng chiêu bài nói theo kiểu tung hỏa mù rằng những chính sách đó rất đúng đắn và nhân đạo đó là:

  1. Thu hút đầu tư: thực chất là bán sức lao động giá rẻ – cấu kết ngoại ban lấy sức lao động của người dân với mức lương chết đói. Bên cạnh đó lấy đất của dân làm cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư – và đền bù giá rẽ – người dân mất đât canh tác, sản xuất.

  2. Việt Kiều là 1 bộ phận không thể tách rời của dân tộc: chẳng qua là muốn VK đem tiền USD vào trong nước chứ chả tốt lành gì.

  3. Xuất khẩu lao đông cũng là 1 hình thức bán sức lao động giá rẻ và lấy 1 lượng tiền mặt USD về nước tích trữ.

  4. Hôn nhân xuất ngoại : bán thân con gái VN giá rẻ cho những thằng Đài Loan, TQ cùi đuôi sức mẻ để tích trữ USD

  5. Đưa người vượt biên sang Anh trồng cần sa lấy tiền USD nuôi mafia VN.

  Bình luận bởi Dân Tiến | Tháng Tư 5, 2010 | Phản hồi

 14. Bạn phải Biết
  Thế kỷ 21 là thế kỷ của hội nhập và toàn cầu hóa xáo bỏ các chế độ độc tài Cộng sản cuối cùng :Chỉ có những kẻ vô lương tâm thiếu trách nhiệm với Dân Tộc mình với nhân loại mới cam tâm làm tay sai và tuyên truyền cho Cộng sản.

  Bình luận bởi Thep Da Toi | Tháng Tư 10, 2010 | Phản hồi

 15. đù má bọn cộng sản thằng nào có quyền có chức cũng giàu có ,vì chúng cướp bóc được của nhân dân ,nạn chạy chức chạy quyền ngày một gia tăng ,thế mà nó cứ nói dân chủ nhân quyền ,bọn mỹ đức anh ,đều là phản động ,chỉ có tàu là tốt thôi ,nhưng thực tế trung quốc ngày một lấn chiếm biển đảo của vn .còn mỹ đức thì lại giúp vn nhiều đô la hơn .

  Bình luận bởi tudo | Tháng Tư 10, 2010 | Phản hồi

 16. nếu đảng cộng sản bảo nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng ,thì tại sao không mở một cuộc điều tra uy tín của đang xem sao .mời quốc tế vào giám sát sem thực tế lòng tin của nhân dân với đảng đến đâu ,nếu dân không tin thì từ bỏ đảng cộng sản đi, và thay vào đó tự do dân chủ cho đa đảng đi lúc đó đất nước mới thay đổi cuộc sống ấm no mới thực sự đến với nhân dân

  Bình luận bởi tudo | Tháng Tư 10, 2010 | Phản hồi

 17. Cái lưởi gổ của Nong Duc Manh còn trơ tráo đế lúc nào nửa?
  ở các nước Cộng sản Đông Ấu củ , hiện nay khi nói đến quá khứ Cộng sản thì người dân Hungari, Balan , Tiep Khac , Dong Duc,Rumany, Bungari… , xem như là sự nhục nhã trong lịch sủ đất nước họ với nỗi kinh hoàng về sự đàn áp và khũng bố tinh vi của mật thám CS đối với Dân Tộc Họ.Hai từ Cộng sản là ghê Tởm với Họ.Các Tổng bí thư Cộng sản ở các nước này hầu hết là bị Nhân dân tử hình hoạc tù chung thân sau Cách Mạng Dân Chủ

  Bình luận bởi Thep Da Toi | Tháng Tư 13, 2010 | Phản hồi

 18. Cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá.
  Mới hôm qua, tại hải ngoại đã có hội nghị Non Sông rổ chức mà báo chí Hải ngoại đăng tải quá chừng! Nhìn vào hình ảnh của các đại biểu dự hội nghị chuẩn bị tiếp quản đất nước khi Đảng CSVN đổ thì thấy gần như 95 % là các vị Việt nam Cộng hòa cả thôi, chỉ có khác giờ không mặc áo rằn ri, khoác súng đeo lon thôi. Người dân Việt nam đã chán Cộng sản đến cổ thật nhưng vẫn còn có thể chưa chán bằng cái thây ma nhà nước Việt nam Cộng Hòa. Các bạn xem, các vị bán nước này, Tổng thống Việt nam Cộng gà là Nguyễn Văn Thiệu khi xưa còn Mỹ thì tham nhũng kinh khủng, nịnh trên nạt dưới, để lính Mỹ nghênh nghang bắt gái Việt ta hiếp giữa đông người, khi chiến sự đang nóng thì mồn hắn nói tử thủ nhưng khi quân giải phóng mới kéo đến Đà nẵng thì đã cao chạy sa bay với nhiều va-li vàng của ngân sách quốc gia, nay đã về nơi nào đâu có biết. Còn phó tổng thống Cao Kỳ thì cũng chạy nốt nhưng nay lại khôn lỏi về Việt nam mở các sân Golf và buôn bán bất động sản, ca ngợi nhà nước tham nhũng này quá trời. Còn ông bộ trưởng văn hóa thông tin Phạm Duy thì về Ba đình Hà nội hát những bài ca thời tiền kháng chiến vui với các vị lãnh đạo Cộng sản khi xưa cùng đống chí chiến khu Việt bắc. Chỉ tiếc là chưa có ông Bùi Tín ở đó viết vài bài ca ngợi không khí đoàn kết này.
  Lại nữa, bạn đọc hãy hỏi đoàn đại biểu chính phủ lưu vong này có bao nhiêu vị đã gửi tiền về Việt nam tậu nhà, mua đất? Có lẽ là 90 % hoặc hơn. Ôi! Hóa ra các vị là Việt kiều yêu nước cả. Cho nên, người Việt ở nước ngoài ngấy các vị đại biểu này quá. Tất nhiên cũng có một số ít những vị ở đây đáng kính trọng lắm vì hết lòng tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh bất bạo động cho Dân chủ Việt nam. Vì thế, vàng thau lẫn lộn quá, cho nên phong trào dân chủ trong nước cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại khi cộng sản Việt nam đổ sẽ có một cuộc Dân Chủ Diêm Hồng, lúc đó sẽ mời các vị Dân chủ ở hải ngoại về dự tham gia một nhà nước dân chủ mới nhưng phải chọn lọc trong số các quý vị này, nếu ai có ý khôi phục nhà nước thây ma Việt nam Cộng hòa thì xin về hưu nghỉ luôn cho rồi để đất nước nhờ và mấy ông Cộng sản bảo thủ , phát xít hà hiếp dân, ăn hối lộ thì cũng rứa. Xin A-le-húp! Biến ngay!
  Tôi cho rằng đây nên phát biểu lý do hội nghị gặp mặt này chỉ là nhân dịp mỗi người quá nhớ nhau, có chút tiền để dành đem đến đây tụ vạ ăn liên hoan thôi chứ đừng gọi là hội nghị non sông hay tự mang danh Nhà nước Việt nam lưu vong nhé, kẻo nhân dân, bạn đọc xa gần nói rằng: “cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá cỗ! ” Ôi! Sao nhanh vậy cà !
  Nguyễn Cảnh Thông

  Bình luận bởi Nguyễn Cảnh Thông | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi

 19. Cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá.
  Mới hôm qua, hội nghị Non Sông của mấy ông, mấy bà ở hải ngoại tụ vạ được báo chí đang tải rầm rộ quá. Đến gần nhìn vào hình ảnh của các đại biểu dự hội nghị chuẩn bị tiếp quản đất nước khi Đảng CSVN đổ thì thấy gần như 95 % là các vị Việt nam Cộng hòa cả thôi, chỉ có khác giờ không mặc áo rằn ri, khoác súng đeo lon thôi. Người dân Việt nam đã chán Cộng sản đến cổ thật nhưng vẫn còn có thể chưa chán bằng cái thây ma nhà nước Việt nam Cộng Hòa. Các bạn xem, các vị bán nước này, Tổng thống Việt nam Cộng gà là Nguyễn Văn Thiệu khi xưa còn Mỹ thì tham nhũng kinh khủng, nịnh trên nạt dưới, để lính Mỹ nghênh nghang bắt gái Việt ta hiếp giữa đông người, khi chiến sự đang nóng thì mồn hắn nói tử thủ nhưng khi quân giải phóng mới kéo đến Đà nẵng thì đã cao chạy sa bay với nhiều va-li vàng của ngân sách quốc gia, nay đã về nơi nào đâu có biết. Còn phó tổng thống Cao Kỳ thì cũng chạy nốt nhưng nay lại khôn lỏi về Việt nam mở các sân Golf và buôn bán bất động sản, ca ngợi nhà nước tham nhũng này quá trời. Còn ông bộ trưởng văn hóa thông tin Phạm Duy thì về Ba đình Hà nội hát những bài ca thời tiền kháng chiến vui với các vị lãnh đạo Cộng sản khi xưa cùng đống chí chiến khu Việt bắc. Chỉ tiếc là chưa có ông Bùi Tín ở đó viết vài bài ca ngợi không khí đoàn kết này.
  Lại nữa, bạn đọc hãy hỏi đoàn đại biểu chính phủ lưu vong này có bao nhiêu vị đã gửi tiền về Việt nam tậu nhà, mua đất? Có lẽ là 90 % hoặc hơn. Ôi! Hóa ra các vị là Việt kiều yêu nước cả. Cho nên, người Việt ở nước ngoài ngấy các vị đại biểu này quá. Tất nhiên cũng có một số ít những vị ở đây đáng kính trọng lắm vì hết lòng tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh bất bạo động cho Dân chủ Việt nam. Vì thế, vàng thau lẫn lộn quá, cho nên phong trào dân chủ trong nước cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại khi cộng sản Việt nam đổ sẽ có một cuộc Dân Chủ Diêm Hồng, lúc đó sẽ mời các vị Dân chủ ở hải ngoại về dự tham gia một nhà nước dân chủ mới nhưng phải chọn lọc trong số các quý vị này, nếu ai có ý khôi phục nhà nước thây ma Việt nam Cộng hòa thì xin về hưu nghỉ luôn cho rồi để đất nước nhờ và mấy ông Cộng sản bảo thủ , phát xít hà hiếp dân, ăn hối lộ thì cũng rứa. Xin A-le-húp! Biến ngay!
  Tôi cho rằng đây nên phát biểu lý do hội nghị gặp mặt này chỉ là nhân dịp mỗi người quá nhớ nhau, có chút tiền để dành đem đến đây tụ vạ ăn liên hoan thôi chứ đừng gọi là hội nghị non sông hay tự mang danh Nhà nước Việt nam lưu vong nhé, kẻo nhân dân, bạn đọc xa gần nói rằng: “cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá cỗ! ” Ôi! Sao nhanh vậy cà !
  Nguyễn Cảnh Thông

  Bình luận bởi Nguyễn Cảnh Thông | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s